Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.298 din 28 septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.298

 

privind actualizarea modului de repartizare a locuinţelor de serviciu,

proprietatea Municipiului Zalău din Str.Dumbrava, nr.48/A, Cămin ACI corp B (Bl.C4)

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr.59626/21.09.2017;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996-Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.153/25 mai 2017;

            În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.17, art.36 alin.6 lit.e și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Retragerea locuinţei nr. 20, str. Dumbrava nr. 48/A, Bloc C4 din municipiul Zalău proprietate publică a Municipiului Zalău, de la Handbal Club Zalău, și repartizarea acesteia la S.C. Citadin Zalău SRL

            -Retragerea locuinţei nr. 23, str. Dumbrava nr. 48/A, Bloc C4 din municipiul Zalău proprietate publică a Municipiului Zalău, de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, și repartizarea acesteia la S.C. Citadin Zalău SRL.

            -Retragerea locuinţei nr. 21, str. Dumbrava nr. 48/A, Bloc C4 din municipiul Zalău proprietate publică a Municipiului Zalău, de la Handbal Club Zalău, și repartizarea acesteia la S.C. Transurbis SA.

            -Retragerea locuinţei nr. 30, str. Dumbrava nr. 48/A, Bloc C4 din municipiul Zalău proprietate publică a Municipiului Zalău, de la Handbal Club Zalău, și repartizarea acesteia la Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău.

            Art.2. Se actualizează modul de repartizare a celor 20 de locuinţe de serviciu, proprietate a Municipiului Zalău din Str. Dumbrava, nr. 48 Cămin ACI corp B (Bloc C4), astfel:

a) Club Sportiv Municipal Zalău                                          - 2 apartamente (nr: 7, 29)

b) Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău              - 1 apartament ( nr. 30)

c) Unităţi sanitar medicale                                                    - 5 apartamente  (nr: 8, 9, 13, 24, 26)

d) Primăria Municipiului Zalău/CL al mun. Zalău

    prin unităţi subordonate:                                                   - 2 apartamente (nr: 10, 22)

e) Ocolul Silvic Stejarul Zalău                                              - 1 apartament (nr.16)

f) Cons. Jud. Salaj–Dir. Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului     - 1ap. (nr.18 )

g) Poliţia Comunitară a Municipiului Zalău                         - 1 apartament ( nr.14 )

h)  SC Transurbis SA                                                            2 apartamente (nr. 11, 21)

i) Liceul de Artă Ioan Sima Zalău                                         - 1 apartament (nr. 17)

j) DGADP Zalău                                                                   - 1 apartament (nr. 1)

k) S.C. Citadin Zalău SRL                                                    - 3 apartamente (nr. 19, 20, 23)

 

            Art.3. Angajaţilor din instituţiile publice, sportivilor legitimaţi la cluburile sportive menţionte  la art.1, li se vor încheia contracte de închiriere de către Primăria Municipiului Zalău, pe durata de 1 an cu posibilitatea de prelungire, contracte ce vor constitui anexă la contractul de muncă. Nivelul chiriei lunare a locuinţelor de serviciu este cel  prevăzut de O.U.G. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

            Art.4. Repartizarea nominală a locuinţelor de serviciu de către unităţile  prevăzute la art.2, se va realiza doar pentru persoanele angajate care îndeplinesc următoarele condiţii (criterii):

a) Deţin repartiţie emisă de reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art.2  al prezentei hotarari.

b) Deţin calitatea de angajat pe durată determinată /nedeterminată a instituţiilor publice menţionate sau sunt legitimaţi în structurile sportive recunoscute în condiţiile legii, dovedită cu adeverinţa emisă de angajator.

c) Fac dovada situaţiei locative la data formulării cererii.

d) Fac dovada că nu au beneficiat de nici o altă repartiţie de locuinţă sau orice alt sprijin

  din partea autorităţilor locale sau a statului privind dobândirea /construirea unei locuinţe, că nu au deţinut şi că nu deţin altă locuinţă sau teren destinat  construirii  de locuinţe.

            Art.5. Contractele de închiriere  vor înceta de drept la data pierderii de către titular a calităţii de angajat al persoanelor juridice menţionate la pct.1 sau la data dobândirii în proprietate a unei locuinţe sau teren intravilan  destinat construcţiei de locuinţe, urmând a se încheia un nou contract pe baza noii repartiţii emise de persoana juridică căreia i s-a repartizat locuinţa de serviciu.

            Persoanele juridice stabilite la art.1 vor notifica Primăria Municipiului Zalău situaţia în care, chiriaşului căruia i s-a repartizat o locuinţă i-a încetat raportul de muncă. Notificarea se va face în scris, in  termen de cinci (5) zile de la încetarea raportului de muncă.

            Prin emiterea unei hotărâri de către Consiliul Local există posibilitatea de a distribui locuinţa de serviciu unei  alte persoane juridice.

            Solicitările de repartizare a locuinţelor de serviciu se depun de către solicitanţi  la persoanele juridice cărora le sunt  repartizate  aceste locuinţe. Solicitările împreună cu toate actele doveditoare sunt înaintate de către persoanele juridice/cluburi sportive (art.2) Primăriei Municipiului Zalău, în vederea încheierii contractelor de închiriere.

            Art.6.  Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă  HCL nr. 153 din 25 mai 2017.

            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului - județul Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică locală;

·         Direcția economică

© Primaria Municipiului Zalau