Hotărâri - Arhiva

Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.217 din 28 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR.217

 

privind cuprinderea în domeniul public a unor bunuri reprezentând sisteme de alimentare cu energie electrică - iluminat public și concesionarea acestora în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA în baza Contractului de delegare  nr. 24040/05.04.2016

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu  nr. 41187 din 03.07.2017;

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.76 din 23.03.2016 prin care s-a aprobat atribuirea contractului  de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău, Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca şi SC Uzina Electrică  Zalău SA; Contractul de delegare a gestiunii nr. 24040 din 05.04.2016 încheiat cu Asocierea  SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca şi SC Uzina Electrică  Zalău SA  privind serviciul de iluminat public;

            -adresa Direcției tehnice, Serviciul investiţii, achiziţii publice, nr. 37799/16.06.2017 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.25829 din 25.04.2017, privind „ Extindere rețea de iluminat public în Municipiul Zalău-Programul anual de investiții pe anul 2016” în vederea cuprinderii  în patrimoniul public al municipiului Zalău;

            -Prevederile art. 10 alin. (6) din OUG nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

            -Prevederile art. 3, alin. (4)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 863, art. 871 și art 872 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;       

            În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit.c) și alin.(5), lit. a) şi în temeiul art.45, alin.(3), art.115 alin. (1) lit.b) și art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

                                     

HOTĂRĂȘTE

     

            Art.1. Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. V. Sisteme de distribuţie a energiei termice. Secţiunea: Sisteme de alimentare cu energie electrică în sensul cuprinderii în proprietatea publică a Municipiului Zalău a bunurilor în valoare totală de 271.560,05 lei, identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.2. Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificate în Anexa 1, cu o valoare totală de 271.560,05 lei se concesionează în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca şi SC Uzina Electrică Zalău SA, sens în care se completează  prin act adițional inventarul bunurilor mobile și imobile concesionate, din domeniul public și privat  al municipiului Zalău aferente serviciului de iluminat public - Anexa nr. 4 la Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău nr.24040/05.04.2016. 

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu care va aduce la cunoștința  persoanelor interesate  prezenta hotărâre.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA.

© Primaria Municipiului Zalau