Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.169 din 25 mai 2017

HOTĂRÂREA NR.169

 

privind modificarea Regulamentului privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău, regulament aprobat prin HCL nr.73/30.03.2017

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul comun al  Direcţiei tehnice – SMSCUP –si al Directiei economice  nr.32.086/22.05.2017;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            -Hotărârea Consiliului Local nr.73/30.03.2017 de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău,

            Ţinând cont de prevederile art.21 alin.(3)-(6) şi art.44 alin.(2), alin.(5) din O.G nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, precum şi de prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.

            În conformitate ce prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

            În baza art.36 alin.(1) şi alin.(4) lit.c, art.45 alin.(2) lit.c şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.Se modifică Regulamentul privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău, anexa 1 a HCL 73/30.03.2017 astfel :

 

            1.Completarea pct 1-Zona destinata traficului greu si de tranzit, subpunctul 1.2.  a art. 5, a Anexei 2 - PLT verso si a Anexei 3 - Cerere  verso, prin introducerea  strazii Fabricii  si a tronsonului strazii S. Barnutiu cuprins intre intersectia cu str. Industriei si str. Lt. col. Pretorian, la subpunctul 1.2 .

 

            2.Completarea art. 9., alin(1), acesta urmand a avea urmatorul continut:

 

“ART.9.(1) Sunt denumite “permise de libera trecere” (PLT), inscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Zalău cu valabilitate de  o luna sau un an, iar in cazul celor cu valabilitate de o zi - documentul de plata eliberat cu ocazia platii tarifului in  numerar la caseriile serviciilor de impozite si taxe ale Primariei Municipiului Zalau, documentul eliberat  in cazul platii on-line, prin accesarea site-ului  www.zalausjro, sectiunea plateste on-line, precum si  bonul fiscal/ instrumentul de plata eliberat  de  statiile de comercializare carburanti care au incheiat contracte de prestari  servicii pentru eliberarea acestora cu Primaria Municipiului Zalau, care conferă posesorului dreptul de circulatie  in zonele in care accesul este restrictionat conform art. 6, alin.1, din prezentul regulament.”

 

            3.Modificarea art. 10, alin(1), acesta urmand a avea urmatorul continut si completarea art.10 cu alin.1^1, care va avea urmatorul continut:

 

“ Art.10 (1)Permisele de libera trecere cu valabilitate de o zi vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

            a) emitent

            b) nr , data si ora emiterii documentului ;

            c) detinatorul ;

            c) numărul de inmatriculare / inregistrare al  vehiculului;

            d) masa totala maxima autorizata  a vehiculului;

            e)zona in care este permisa circulatia;

            f) interzicere acces pentru zona zero in intervalul  7-8,30 si 14,30-17,00;

            g) tariful încasat;

 

(1)^1 Permisele de libera trecere cu valabilitate de o o luna sau un an  vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

            a) emitent

            b) nr  si data emiterii documentului ;

            c) detinatorul ;

            d) numărul de inmatriculare / inregistrare al  vehiculului;

            e) masa totala maxima autorizata  a vehiculului;

            f)zona in care este permisa circulatia;

            g) perioada de valabilitate a PLT;

            h) programul in care este permisa circulatia;

            i) interzicere acces pentru zona zero in intervalul  7-8,30 si 14,30-17,00;

            i) tariful încasat;

 

            4.Modificarea art.13  , alineatul 1, acesta urmand a avea urmatorul continut :

 

“Art.13.(1)Solicitanţii, în vederea eliberarii,  la sediul Primariei Municipiului Zalau, din Piata Iuliu Maniu, nr.3, a PLT-urilor tipizate , conform modelului prevazut in Anexa nr.2,  cu valabilitate  de o luna sau un an,  vor prezenta    următoarele documente:

- cerere conform formularului prevazut in Anexa nr.3;

- copie de pe Certificatul de inmatriculare/ înregistrare al autovehiculului;

- copie de pe Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale, în cazul în care se solicită o durată de un an;

- dovada achitarii tarifului; 

 

            5.Completarea  art. 15, alin. 1 , acesta urmand a avea urmatorul continut:

 

 “ART.15( 1) Directia Tehnica-Serviciul SMSCUP in cazul eliberarii PLT tipizate , conform modelului prevazut in Anexa nr.2,  cu valabilitate de o luna sau un an, vor  analiza cererile depuse si vor asigura eliberarea de catre Primaria Municipiului Zalau a PLT, in conditiile prezentului Regulament. “

 

            6.Completarea art.26, cu urmatoarea  categorie de vehicule exceptate de la detinerea PLT:
“-vehicule  apartinand operatorilor de servicii de  utilitati publice la  care Municipiul Zalau este actionar majoritar/asociat majoritar, pentru servicile desfasurate in cadrul contractelor de delegare a gestiuni/hotararilor de dare in administrare.”

 

            7. Modificarea Anexei 1 a Regulamentului - Tarife de eliberare  a permiselor de libera trecere (PLT) in Municipiul Zalau, in sensul diminuarii tarifelor, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia tehnică,SC Citadin Zalau SRL,Directia economica .

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;                                   

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică locală;

·         Politia Locala Zalau, DGADP,

·         Direcţia patrimoniu, Direcţia economică, Direcţia tehnică; SC Citadin Zalau SRL,

·         Politia Municipiului Zalău,Aducerea la cunoştinţa publică.

© Primaria Municipiului Zalau