Hotărâri - Arhiva

Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.110 din 27 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR.110

 

privind modificarea Regulamentului  pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău  structurilor sportive locale făra scop patrimonial participante la competitii sportive, regulament aprobat prin Hotarârea Consiliului local al municipiului Zalău nr.237/5.10.2015 cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:Referatul de specialitate al Direcţiei economice si Directiei Resurse umane Patrimoniu nr.8247 /9.02.2017 ,Solicitarea nr.21.702 /4.04.2017  a Volei Club Municipal Zalau si CS Fotbal Club Zalau Nota de completare nr.22.307 /6.04.2017 si Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau,

            În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,ale Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,ale  HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

            În temeiul prevederilor  art.18 indice 1 lit.b si următoarele din  Legea  nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu toate modificările si completările ulterioare precum si ale  art.7  din Legea nr.52/2003 – republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică .

            În baza art.36 alin. 1,alin.2 lit. d şi alin.6 lit.a pct.5,6,alin.9 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.Se modifică Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău  structurilor sportive locale făra scop patrimonial participante la competitii sportive , regulament  aprobat prin HCL nr.237/5.10.2015 cu modificările ulterioare ( art.3 al HCL 292/17.11.2015 ) astfel:

            CAPITOLUL VI – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANŢARE,  6.1 Programul „Sportul pentru toţi”, la  art. 25, se modifică alineatele (1) și (2), care vor avea următorul conținut:

“(1)Structura sportivă beneficiară a unei finanţări nerambursabile poate solicita modificarea activităţilor prevăzute în contract în ceea ce priveşte data, locaţia, denumirea acţiunii şi a  sumelor alocate, precum și modificarea sumelor alocate pe categorii de cheltuieli în cadrul aceleiași acțiuni, numai cu notificarea prealabilă a finanţatorului şi obţinerea aprobării acestuia, în următoarele situaţii:

a) beneficiarul care se află în imposibilitatea de a desfăşura unele dintre activităţile prevăzute pentru susţinere financiară în programul sportiv anual, din motive neimputabile acestuia, va  putea solicita modificarea activităţilor sportive ce fac obiectul contractului de finanţare, numai cu activităţi sportive similare competiţional şi  numai în limita sumelor aprobate prin hotărârea consiliului local pentru această structură sportivă. 

b)  beneficiarul care pe parcursul desfăşurării activităţilor cuprinse în contractele de finanţare, înregistrează economii în ceea ce priveşte sumele alocate prin Proiectul de Finanţare pentru derularea proiectelor sportive propuse şi aprobate prin hotarare a consiliului local ,  va putea solicita utilizarea acestor sume pentru finanţarea altor activităţi sportive similare prevăzute în calendarul competiţional din anul respectiv, dar care nu au putut fi cuprinse în oferta de proiecte, în limita sumelor aprobate prin hotărârea consiliului local pentru acea structură sportivă.

            (2)Aceste modificări se vor realiza prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, după obținerea avizului comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive.

 

 CAPITOLUL VI – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANȚARE, 6.2 Programul „Promovarea sportului de performanţă”, art. 26 se reformulează și se completează, având următorul conținut:

 

            Art. 26 (1) Pentru anul 2015 prima tranșă care se va acorda sub formă de avans va cuprinde și cheltuielile efectuate de la data începerii anului competițional 2015-2016 inclusiv luna noiembrie pentru care vor fi depuse documente justificative până cel târziu în data de 10 decembrie 2015, cu respectarea principiului de cofinanțare prevăzut la pct. 1.3 litera f din Regulamentul pentru atribuirea  contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău  structurilor sportive locale făra scop patrimonial participante la competitii sportive.  

Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract de finanțare încheiat între Municipiul Zalău și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul Regulament, în tranșe lunare. Astfel, la solicitarea structurii sportive finanțate , se va acorda o primă tranșă în avans, care să asigure necesarul cheltuielilor în proporție de maximum 30% din suma alocată pentru finanțarea etapei tur a campionatului(primul an bugetar). Suma acordată în avans va fi justificată prin documente financiar-contabile până la data de 15 decembrie a anului în curs. Contribuția de 10% pentru cofinanțarea proiectului, aferentă avansului se va depune până la data justificării acestuia.

Din sumele alocate se vor achita cu prioritate cheltuielile cu salariile și contribuțiile acestora. Pentru neplata în termen a acestora beneficiarul finanțării este direct responsabil.

Lunar, în baza documentelor justificative care vor fi depuse până cel târziu în data de 15 a lunii pentru luna anterioară se va depune decontul justificativ, împreună cu factura ce urmează a fi decontată în cadrul proiectului.

Contribuția de minimum 10 % pentru cofinanțarea proiectului se va depune lunar în contul bancar dedicat proiectului, până la depunerea decontului justificativ aferent lunii anterioare.

O altă tranșă în avans care să asigure necesarul cheltuielilor în proporție de maximum 30% din suma alocată pentru finanțare pentru  etapa retur a campionatului, va fi alocată la începutul returului, respectiv a anului bugetar în baza facturii emise de către structura sportivă finanțată. Această sumă acordată în avans va fi justificată prin documente financiar-contabile până cel târziu în data de 15 a penultimei luni din contractul de finanțare. Contribuția proprie de 10% pentru cofinanțarea proiectului, aferentă avansului se va depune în contul bancar dedicat proiectului nu mai târziu de data de 15 a penultimei luni a contractului de finanțare.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea documentelor de către beneficiar, Compartimentul Control Financiar de Gestiune le va verifica și va întocmi ordonanțarea de plată. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea ordonanțării Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate va efectua plata conform documentelor depuse.

(3) Ultima tranșă din contract se va acorda numai după depunerea raportului de activitate sportivă cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contractul de finanțare întocmit de beneficiari, avizat de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive, prin care se stabilește modul de îndeplinire a obiectivelor asumate prin contractul de finanțare. Raportul structurilor sportive care nu și-au îndeplinit obiectivele vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău. Structurile sportive care nu și-au îndeplinit obiectivele asumate prin contract vor primi ultima tranșă în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local.

(4)Nejustificarea sumelor primite de la bugetul local prin plată în termenul stabilit atrage următoarele:

-nealocarea ulterioară a sumelor rămase de plată conform contractului de finanțare;

-obligația restituirii sumei nejustificate și calcularea de majorări de întârziere stabilite conform  legislaţiei fiscale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANȚARE, 6.2  Programul „promovarea sportului de performanţă”, la art. 27  se adaugă alineatul (2) cu următorul conţinut:

“Toate încasările şi plăţile referitoare la proiectul finanţat (inclusiv sumele pentru constituirea contribuției proprii) se vor efectua prin contul bancar dedicat proiectului, cu excepția cazurilor în care se impune efectuarea plăților în numerar.”

 

CAPITOLUL VI – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANȚARE, 6.4 Raportare şi control, la art. 29 se modifică alineatele (1), (2) și (3) astfel :

” (1) Pe parcursul derulării contractului pentru programul '' Sportul pentru toţi '' solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Municipiului Zalău următoarele raportări:

raportare intermediară şi finală : depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea activităţii/acțiunii şi va cuprinde obligatoriu justificarea prin plată a cheltuielilor la nivelul întregului proiect, cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia de la bugetul local al municipiului Zalău, respectiv un raport de activitate sportivă. Pentru activitățile care au loc în luna noiembrie, raportarea intermediară/finală și raportul de activitate sportivă vor fi depuse până cel târziu în data de 15 decembrie.

(2) Rapoartele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3, la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 4.

 (3)Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele  în termenul stabilit la alineatul anterior nu vor obţine decontarea şi vor urma procedurile specifice.“

 

CAPITOLUL VI – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANȚARE, 6.4 Raportare şi control, la art. 30  se adaugă alineatul (2), (3), (4)  și (5) astfel ca va avea urmatorul cuprins:

Art. 30 (1)Pe parcursul derulării contractelor de finanţare pentru  programul „promovarea sportului de performanţă” beneficiarii finanţării vor depune documentele privind decontul justificativ pentru luna anterioară în vederea verificării acestora de către Compartimentul Control financiar de gestiune. Acesta va întocmi un raport de control în care se va specifica modul de utilizare a sumelor alocate. După aprobarea decontului şi a raportului de control, compartimentul Control financiar de gestiune va întocmi ordonanţarea pentru tranşa lunară solicitată.

 (2) Pentru  programul “Promovarea sportului de performanţă” beneficiarii finanţării au obligația să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de 10 de zile calendaristice de la încheierea turului, respectiv a anului competiţional un raport de activitate sportivă, cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contractul de finanțare.

(3)Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele de activitate sportivă în termenul stabilit la alineatul anterior nu vor obţine decontarea şi vor urma procedurile specifice.

(4) Autoritatea finanțatoare poate să penalizeze beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Zalău în cadrul programului “Promovarea sportului de performanţă”, care nu și-au îndeplinit obiectivele propuse în contractul de finanțare, prin diminuarea cu până la 50% din valoarea ultimei tranșe solicitate( modul de îndeplinire a obiectivelor va fi stabilit de comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive), potrivit Hotărârii Consiliului Local.

(5) La finalizarea contractelor de finanțare, beneficiarii de finanțări în cadrul programului “Promovarea sportului de performanţă”  au obligația de a depune un decont justificativ final în termen de 10 zile lucrătoare de la data încasării ultimei sume de la bugetul local.

 

CAPITOLUL VI – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANȚARE, 6.4 Raportare şi control, la art. 31  se modifică alineatul (1) astfel:

”(1) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

a) pentru cheltuielille ocazionate de achizitionarea de bunuri si servicii:contract(unde este cazul), factură fiscală, însoţită de extras de cont și chitanţă/ordin de plată/bon fiscal, cu evidenţierea tipurilor de produse;

b) pentru  cheltuielile de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, extras de cont și chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată.

c) pentru cheltuielile care se înscriu în categoria alte cheltuieli: contracte(unde este cazul), factură fiscală, extras de cont și chitanţă/ordin de plată/bon fiscal, cu evidenţierea tipurilor de produse/lucrări/servicii.“

 

CAPITOLUL VI –PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE FINANȚARE, 6.4 Raportare şi control, la art. 32  se modifică alineatul (3) și se adaugă alineatul (4) cu următorul conținut:

(3) Dosarul complet conţinând rapoartele finale(financiar, de activitate sportivă) ale proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

 

  (4) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a Rapoartelor de activitate sportivă comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive se va întruni pentru a analiza rezultatele proiectelor finanțate de Municipiul Zalău în cadrul programului ”Promovarea sportului de performanță“. În urma analizei, comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive va aviza rapoartele de activitate sportivă depuse de beneficiarii de finanțări în cadrul programului ”Promovarea sportului de performanță“. Rapoartele de activitate sportivă ale structurilor sportive care nu și-au îndeplinit obiectivele vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău. Structurile sportive care nu și-au îndeplinit obiectivele asumate prin contract vor primi ultima tranșă în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local.

 

CAPITOLUL VII -  PROCEDURA DE DECONTARE, 7.1 Cheltuieli eligibile, la art. 33 - se reformulează si se adauga art.33ˆ1  astfel:

Art. 33  Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive  încadrate în Programul “Promovarea sportului de performanță” sunt:

a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale şi servicii, închirieri de spaţii şi aparatură ;

b) cheltuieli de natura salarială şi premierea în condiţiile legii a performanţelor deosebite, conform art. 18^1 din Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului;

c) cheltuieli ocazionate de cazarea participanţilor conform art.12 din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

d) cheltuieli ocazionate de transportul intern şi internaţional al participanţilor conform art. 9 din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

e) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, acţiuni promoţionale;

f) cheltuieli zilnice de masă care se diferenţiază pe categorii de acţiuni conform art. 13, alineatele (1), (4) - (10) din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Art. 33^1  Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive  încadrate în Programul “Sportul pentru toți” sunt:

a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale şi servicii, închirieri de spaţii şi aparatură ;

b) cheltuieli ocazionate de cazarea participanţilor conform art.12 din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

c) cheltuieli ocazionate de transportul intern şi internaţional al participanţilor conform art. 9 din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, acţiuni promoţionale;

e) cheltuieli zilnice de masă care se diferenţiază pe categorii de acţiuni conform art. 13, alineatele (1), (4) - (10) din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

 

CAPITOLUL VII -  PROCEDURA DE DECONTARE, 7.2 Cheltuieli neeligibile, la art. 34  se reformulează alineatul 4 astfel:

“La realizarea fiecărui decont, beneficiarul va face dovada contribuției proprii de 10% în raport cu cheltuielile angajate, prin depunerea acesteia în contul de proiect și prin utilizarea acesteia la plata cheltuielilor angajate. În situația în care nu se poate face dovada fermă a contribuției proprii stabilită prin contractul de finanțare, aplicată la valoarea cheltuielilor angajate, Municipiul Zalău va diminua finanțarea rămasă de acordat proporțional cu contribuția proprie efectivă a beneficiarului - pentru programul Promovarea sportului de performanta.”

 

CAPITOLUL 7.3 MODALITĂȚI DE DECONTARE, 7.3.1 PROGRAMUL “SPORTUL PENTRU TOȚI”, art. 36 literele a) - h)   se modifică și vor avea următorul conținut:

” a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor depune: contractul, factura fiscală, extrasul de cont, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare cu semnătura şi ştampila structurii de primire turistică a cărei clasificare trebuie să fie de maximum 3 stele sau flori. În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput;

 

b) pentru decontarea cheltuielilor zilnice de masă, pentru proiectele sportive se vor diferenţia pe categorii de acţiuni conform art. 13, alineatele (1), (4) - (10) din Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, după cum urmează:

Nr. crt.

Acţiune

Limită max. pe persoană

Lei/zi

1.

Competiţii sportive interne:

 -de nivel comunal, orăşenesc sau municipal

-de nivel judeţean

- de nivel zonal sau interjudeţean

-de nivel național

 

până la 45

până la 50

până la 60

până la 70

2.

Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi sau finanţate, după caz, de:

- cluburi sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti

- federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii publice de nivel naţional

 

 

 

până la 85

 

până la 100

 

3.

Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de:

- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramura de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti

- federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii sportive naţionale

- Agenţia Naţională pentru Sport, C.O.S R, ministerele şi alte instituţii publice de nivel naţional

 

 

până la 90

 

 

până la 100

până la 110

 

Pentru decontarea cheltuielilor de masă se vor depune:  contractul, factura fiscală, extrasul de cont, chitanţa sau ordinul de plată şi lista de participanţi ;

 

c) pentru cheltuielile de transport se vor depune: contractul, factura fiscală, extrasul de cont, chitanţă sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri, etc, după caz şi se vor deconta următoarele:

           avionul, pe orice distanţă, clasa economică;

           orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 de km;

           navele de călători, după tariful clasei I;

           mijloace de transport auto personale şi transport în comun, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace, doar pentru situaţii bine justificate

           mijloace de transport auto închiriate;

           cheltuieli conexe transportului: taxe de aeroport, autogară, port, taxe pentru trecerea podurilor, taxe privind circulaţia pe drumurile publice, etc, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spaţii şi/sau aparatură se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală, extrasul de cont, chitanţă/ordinul de plată/bonul fiscal;

e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare şi publicitate (afişe, invitaţii, anunţuri, bannare publicitare, bilete etc.) se vor prezenta: contractul, factura fiscală, extrasul de cont, chitanţa/ordinul de plată/bonul fiscal;

f) pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea de tipărituri (cărţi, broşuri, cataloage, albume etc.) se vor prezenta: contractul, factura fiscală, extrasul de cont, chitanţa/ordinul de plată/bonul fiscal;

g) pentru decontarea cheltuielilor de natură salarială şi premiere se vor prezenta: contractele, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali, actul de identitate însoţit de declarația privind statutul persoanei în raport cu prevederile Codului Fiscal, extrasul de cont, ordinul de plată privind virarea  impozitului pe venit către   bugetul de stat, precum si a contribuţiilor sociale aferente.

h) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, însoţite de un referat din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului, extrasul de cont şi chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;”

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE, se adaugă art. 43  cu următorul conținut:

”Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Centrul de relaţii cu Publicul, cam. 4, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, situată în Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3. 

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE, se adaugă art. 44  cu următorul conținut:

”Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

“Prevederile din Regulament referitoare la Programul“Promovarea sportului de performanță” se vor aplica începând cu anul competițional următor, respectiv anul competițional 2017-2018.

           

            Art.2.Urmare adoptării prezentei hotărâri de modificare se dispune republicarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău  structurilor sportive locale făra scop patrimonial participante la competitii sportive, conform Anexei  1 la prezenta hotărâre.

            Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Directia patrimoniu,Directia  economica si Directia Resurse umane din cadrul aparatului propriu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia economică

·         Directia patrimoniu

·         Directia resurse umane

·         CRP

·         Direcţia administraţie publică locală

·         Serviciul Tehnologia Informatiilor

·         aducerea la cunostinta publica

© Primaria Municipiului Zalau