Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.48 din 23 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR.48

 

privind stabilirea unor măsuri  în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport – proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic - educativ

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 10271/17.02.2017;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 6 alin.(8), alin.(9)  din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale art. 112 alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 - Legea educaţiei naţionale;

Ţinând cont de prevederile art. 29 din Ordinul MECTS nr. 3462 / 06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar;

            În baza dispozițiilor art. 14 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

            În temeiul art. 36 alin.(2), lit. c) și lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 5, 6, 18 și pct. 19, lit. b), respectiv art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Stabilirea următoarelor măsuri în ceea ce privește modul de administrare de către unitățile școlare a sălilor de sport – proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfășurarea programului didactic – educativ. După derularea programului didactic – educativ sălile de sport din cadrul unităților școlare situate în municipiul Zalău, pot fi utilizate de următoarele categorii de beneficiari:

   -elevii, cadrele didactice, cluburile, asociațiile și secțiile sportive ale unităților de învățământ;

Cluburile și structurile sportive subordonate Ministerului Educației Naționale;

   -cluburile și secțiile  sportive subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv secțiile de seniori;

   -alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federațiile de specialitate sau la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare;

   -persoane fizice și juridice.

            Accesul în sălile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul Nr. 3462 / 06.03.2012 al MECTS) pentru structurile nominalizate la punctele a), și b), pentru cele de la punctul c) se va acorda o reducere de 50%, din cuantumul chiriei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău prin care s-au stabilit tarifele, iar pentru celelalte categorii, de la punctele d) și e) accesul se va face în baza contractelor de închiriere întocmite în urma adjudecării licitațiilor organizate în conformitate cu legislația în vigoare și tarifele  stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local.

            Unitățile de învățământ au obligația de a transmite contractele încheiate, însoțite de programul sălii de sport pentru avizare, Municipiului Zalău (Primăriei) în calitate de proprietar;

Pentru avizarea solicitărilor de atribuire a sălilor de sport, întocmirea contractelor și stabilirea orarului de utilizare a acestora, după derularea programului didactic – educativ, se va avea în vedere și faptul că în funcție de solicitări, Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor stabili numărul de ore acordate fără plată, sau cu reducere, cu respectarea următoarelor:

 (4.1) Elevii din toate unitățile de învățământ, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au dreptul de a  beneficia de un număr de maxim 2 ore / zi, imediat după derularea programului didactic / educativ.

 (4.2)  Cluburile, asociațiile și secțiile sportive ale unităților școlare,  cluburile sportive, cluburile și structurile sportive subordonate Ministerului Educației Naționale și ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv secțiile de seniori, au dreptul de a beneficia de un număr de minim 3 ore / zi.

       În cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeași unitate de învățământ, Consiliul de Administrație va repartiza orele acordate între solicitanți, în mod egal, imediat după derularea programului elevilor.

(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuită a sălilor de sport un număr de maximum 2 ore / săptămână, după terminarea programului alocat elevilor, cluburilor, asociațiilor și structurilor sportive, activitate în cadrul căreia pot participa și alte persoane din afara școlii.

(5) Elevii vor avea acces gratuit și la terenurile de sport amenajate în incinta unităților școlare, după orele de curs, doar cu supravegherea personalului existent în unitatea școlară.

(6) După derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele rămase libere, unitățile de învățământ au dreptul să închirieze sălile de sport către:

Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federațiile de specialitate sau la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare;

Persoane fizice și juridice;

(6.1) Închirierea se va face prin licitație publică în conformitate cu normele legale în vigoare,  distinct pentru fiecare interval orar disponibil zilnic, contractul încheindu-se cu solicitantul care a oferit prețul cel mai mare. Prețul de pornire la licitație va fi cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            (7) În condițiile în care se acordă reducerea de 50% din tariful de închiriere (structurilor de la punctul c), iar cheltuielile cu utilitățile depășesc această valoare, Consiliul Local al Municipiului Zalău va suporta diferența prin alocarea de sume în bugetul instituțiilor școlare, pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

    (8)  Procedura de depunere a cererilor:

            Pentru întocmirea programelor sălilor de sport, cei interesați sunt obligați să depună la secretariatul unităților școlare cererile până cel târziu 01 septembrie pentru perioada OCTOMBRIE – DECEMBRIE și până la 01 decembrie pentru perioada IANUARIE – SEPTEMBRIE.

            Eventualele solicitări, înregistrate în afara acestor intervale, vor putea fi luate în considerare doar în condițiile în care programul de activitate al sălii de sport pemite  completarea acestuia.

            Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 19 din                               30 ianuarie 2012.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și unitățile școlare.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;                                   

                        -Primarul municipiului Zalău;

                        -Unitățile școlare din municipiul Zalău;

                        -Direcţia Administraţie publică locală;

                        -Direcţia Patrimoniu;

                        -Direcţia Economică;

                        -Direcția Resurse Umane;

                        -aducere la cunoștință publică.

© Primaria Municipiului Zalau