Hotărâri - Arhiva

Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.26 din 23 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR.26

 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare, activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestoara unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în Municipiul Zalău și a caietelor de sarcini pentru aceste activități

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:       

            -Referatul comun al  Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Patrimoniu și Direcției Corp Control nr. 76020/21.11.2016;

            -prevederile HCL nr.208/2010 privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a unor  servicii de utilitati publice ,a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilitati publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegateîn favoarea SC Citadin Zalau SRL  în conditiile art. 31 1 din Legea 51/2006;

            -art.4 lit.b din Contractul de delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010 pentru aceste activități încheiat cu SC Citadin Zalău SRL;

            -art.124 alin.1 prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            -art. 8 alin.3 lit.i din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările ulterioare;

            -H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

            -prevederile Legii Nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările ulterioare;

            -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău,

            În baza art. 36 alin. 2 lit. c și d, art. 36 alin. 6 lit. a și art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare- activitaţile de măturat, spălat, stropirea şi intreţinerea căilor public, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de ingheţ, colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul public şi  predarea acestora  uniţatilor de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, in Municipiul Zalău, prevăzut in  Anexa 1 la prezenta hotărâre, care se constituie ca  anexa la Contractul de delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010 pentru aceste activități încheiat cu SC Citadin Zalău SRL.

            Art.2. Se modifică Contractul nr. 36269 din 10.08.2010 de delegare/concesionare a unor activitati din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Zalau, a unor activitati din cadrul serviciului  de salubrizare si a serviciului de canalizare-activitatea de colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale, in conformitate cu prevederile noului regulament-cadru, prin modificarea art.1, lit. b din contract, in sensul eliminarii din cadrul obiectului contractului  a activitatii ,, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei”.

            Art.3. Se aprobă  caietele de sarcini aferente activităților serviciului, astfel:

            -Caiet de sarcini pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi intreţinerea căilor public, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre;

            -Caiet de sarcini pentru activitățile de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de ingheţ, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre;

            -Caiet de sarcini pentru activitățile de  colectare a cadavrelor  animalelor de pe domeniul public şi  predarea acestora  uniţatilor de ecarisaj sau către instalatiile de neutralizare, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.

            Art.4. La data aprobării prezentei hotărârii se abrogă anexele 1, 7, 8, 9 si 10 ale HCL 208/06.08.2010.

            Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și S.C. Citadin Zalău S.R.L.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituția Prefectului județului Sălaj

o   Primarul municipiului Zalău

o   Direcția Administrație Publică Locală

o   Direcția Tehnică

o   Direcția Economică

o   Direcția Patrimoniu,

o   Direcția Corp Control

o   S.C. Citadin Zalău S.R.L.

© Primaria Municipiului Zalau