Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.360 din 21 decembrie 2009

HOTĂRÂREA NR.360

 

Se aprobă dareaîn administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău – ca modalitate a gestiunii directe – a anumitor activitati din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, a anumitor activitati din cadrul  serviciului de salubrizare si a activitatii de evacuare a apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților din cadrul serviciului de canalizare, precum  si a   sistemelor  de utilitati publice/intrastructura edilitar -urbana aferente acestor servicii

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere prevederile :   

            -art. 24, art.25 si art.29  din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare;

            -art.12 din  Legea serviciului de salubrizare 101/2006 cu modificarile ulterioare;

            -art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  nr. 241/2006 si a OUG 71/2002 aprobata prin Legea 3/2003 privind organizarea si functionarea serviciului de  administrare a domeniului public;

            -art.23, alin(4) din Legea 51/2006  cu modificarile ulterioare privind obligatia  desfasurarii activitatilor serviciilor de utilitati publice numai pe  baza regulamentelor serviciilor si caietelor de sarcini ale activitatilor din cadrul serviciilor;

            - Ordinului nr.101/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare;

            - Ordinului 89/2007  pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare  cu apa  si de canalizare;

            -HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor  publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

            -Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr.177/9 iunie 2009,

-Referatul comun al Direcției economice si tehnice  nr. 61.628  /10.12.2009 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

            în baza art. 36 alin.2 lit 'c si d ' , art.36 alin.6 lit.a și ale 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată;        

                       

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă dareaîn administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău (serviciu public din subordinea Consiliului local al Municipiului Zalău) – ca modalitate a gestiunii directe – a anumitor activitati din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, a anumitor activitati din cadrul  serviciului de salubrizare si a activitatii de evacuare a apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților din cadrul serviciului de canalizare, precum si a sistemelor  de utilitati publice/intrastructura edilitar -urbana aferente acestor, astfel :

           A.Serviciul de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau , cuprinzând activitatile:

            -administrare, intretinere si reparatii strazi;

            -semnalizare rutiera si managementul traficului;

            -administrare, amenajare, intretinere si exploatare parcari;

            -administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a locurilor de joaca pentru copiii, mobilierului urban, fintinilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor;

            -administrarea, exploatarea, intretinerea si modernizarea pietelor;

            -administrarea, exploatarea  si intretinerea WC-urilor publice;

gestionarea ciinilor fara stapin;

            -administrarea, organizarea, functionarea si intretinerea cimitirelor;

            -administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa.

            B.Serviciul de salubrizare- cuprinzând activitatile:

            -maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice;

            -curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet;

            -colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si  predarea acestora  unitatilor de ecarisaj;

            -colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

            C. Serviciul de canalizare- activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității.

            Art.2.Se aprobă Contractul de administrare-prestare a serviciilor prevăzute la art.1  ce se vaîncheia cu operatorul Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău .

Contractul de administrare-prestare impreună cu documentele anexe  ale acestuia constituie  anexa 1, anexa 2 si anexa 3 la prezenta hotărâre.

La data semnarii contractului de administrare-prestare aprobat prin prezenta  hotarâre, se va rezilia contractul de administrare a domeniului public si privat nr.1737/20.01.2004.

Art.3. Se aprobă Caietele  de sarcini pentru  activitatile serviciilor de utilitati publice date in administrare, conform  Anexelor nr.4-16 , parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-Anexa nr.4-Caiet de sarcini pentru  activitatea administrare, intretinere si reparatii strazi.

-Anexa nr.5-Caiet de sarcini pentru  activitatea de semnalizare rutiera si managementul traficului.

-Anexa nr.6-Caiet de sarcini pentru activitatea de  administrare, amenajare, intretinere si exploatare parcari.

 -Anexa nr.7-Caiet de sarcini pentru activitatea de  administrare , amenajare a si intretinere a spatiilor verzi, a locurilor de joaca pentru copiii, a mobilierului urban, inclusiv a statuilor si monumentelor.

-Anexa nr.8-Caiet de sarcini pentru  activitatea de administrare , exploatare , intretinere  si modernizare a pietelor.

-Anexa nr.9-Caiet de sarcini pentru  activitatea de administrare , exploatare   si intretinere a WC-urilor publice.

-Anexa nr.10-Caiet de sarcini pentru  activitatea de gestionare a ciinilor fara stapin.  

-Anexa nr.11-Caiet de sarcini pentru activitatea de administrare , organizare , functionare  si intretinere a cimitirelor.

-Anexa nr.12-Caiet de sarcini pentru  activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice.

-Anexa nr.13-Caiet de sarcini pentru activitatea de curatare  si transport a  zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet.

-Anexa nr.14- Caiet de sarcini pentru activitatea de  colectare a cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si  predarea acestora  unitatilor de ecarisaj.

 -Anexa nr.15-Caiet de sarcini pentru  activitatea de colectare , transport  de  neutralizare a deseurilor  animaliere provenite din gospodariile populatiei

            -Anexa nr.16-Caiet de sarcini pentru  activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității.

Art.4.Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare, amenajare  si regularizare  a cursurilor de apa ce traverseaza municipiul Zalau, care potrivit art. 3 din Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare suntîn proprietatea municipiului Zalau , va fi elaborat după  inventarierea acestor cursuri  de apa.

            Art.5.Regulamentul serviciului de administrare  a domeniului public si privat si Regulamentul serviciului de salubrizare- activitatile date in administrarea DGADP Zalau, se vor actualiza si aproba odată cu aprobarea  Regulamentului  servicului de canalizare-activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității.

            Indicatorii de performanta ai serviciilor publice date in administrare  se vor aproba odata prin  regulamentele serviciilor conform alineatului  de mai sus .           

Art.6.DGADP Zalau va propune spre aprobarea Consiliului local al municipiului Zalău modificarea Regulamentului propriu de organizare si functionare (aprobat prin HCL 301/2004) astfelîncât acesta sa fie armonizat cu prevederile prezentei hotărâri .

Art.7.Seîmputernicește primarul municipiului Zalau să semneze contractul de administrare-prestare cu operatorul  DGADP Zalau.

            Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia tehnică,economică , patrimoniu si DGADP Zalau .

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                                    -Institutia Prefectului - Județul Sălaj;

                                    -Primarul municipiului Zalău;

                                    -Directia Administrație publică locală;

                                    -Directia tehnica;

                                    -Directia economica;

                                    -Directia patrimoniu;

                                    -Serviciul urbanism;

                                    -DG ADP  Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau