Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: August 2011


Anunt - concurs pentru post de consilier juridic


Anunt pentru ocuparea unui post de consilier juridic


în perioada 11 - 24 august 2011 s-au efectuat lucrări de reparație,întreținere și igienizare la spațiile de joacă

Zalău, 25 august – Angajații Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public (DGADP), direcție aflatăîn subordinea Primăriei Municipiului Zalău, au efectuat lucrări de reparații  În mai multe spații de joacă din cartierele municipiului Zalău.


„în  perioada  11  - 24 august 2011  s-au  efectuat  lucrări  de  reparație,întreținere  și  igienizare  la   spațiile  de  joacă  „Cireșarii” (strada Corneliu Coposu), „Păcii”  (strada Crișan), Bloc  Flora  (strada Tudor Vladimirescu),  Bloc  P 39  ( strada Pietriș), Bloc  N 96 ( str. Ion Nechita, cartierul  Dumbravava  Nord),  Bloc  P60 (strada Fabricii) și  Bloc A 12  (cartierul Păcii ).  Valoarea  acestor  lucrări  este  de  3200  lei”, explică Aurel Bican, directorul DGADP.

începând de ieri și până la 1 septembrie, angajații DGADP  vor continua să   execute  lucrări  de întreținere  și  reparații  și  la   spațiile  de  joacă de lângă  Bloc  Dalia (strada Tudor Vladimirescu), Bloc  S 34 – (cartierul  Porolissum) șiîn Parcul  Central.

Biroul de Relații cu presa al Primăriei Municipiului Zalău


Ceasul de pe Bulevardul Mihai Viteazul, nu va funcționaîn următoarele cinci zile

Zalău, 18 august 2011 – Ceasul de pe Bulevardul Mihai Viteazul, situatîn apropierea Casei de Cultură a Sindicatelor, nu va funcționaîn următoarele cinci zile, din cauza unor defecțiuni tehnice.

 


Angajații Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public (DGADP), care se ocupă și deîntreținerea ceasului, au opritîn această dimineață ceasul și au luat mai mult componente, care vor fi trimise la o revizie generală.

 

„Până marți, 23 august, vom repuneîn funcțiune ceasul. Până atunci vom face  reparațiile necesare la anumite  piese și vom schimba doi tranzistori , care s-au defectat. Nu putem preciza,în momentul de față, care vor fi costurile acestor reparații, dar, cu siguranță, ele nu vor depăși 30 – 40 de lei”, explică Aurel Bican, directorul DGADP Zalău.

 

Biroul de Relații cu Presa al Primăriei Municipiului Zalău


Anunt - incheiere procedura de informare si consultare PUZ Dumbrava Vest


Anunt privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului si depunerea observatiilor si sugestiilor cu privire la documentatia PUZ Dumbrava Vest.


Proiect de Hotarare - PUZ pentru amplasare obiective de interes public (ANL)


 

în baza Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriulu,a HCL nr.57 /21. 03.2011  precum șiîn scopul realizarii principiilor instituite de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,principii care vizeaza informarea,consultarea prealabila  a persoanelor asupra problemelor de interes public,precum si participarea activa a cetatenilor in procesul decizional de elaborare a actelor normative locale, Primarul municipiului Zalău aduce la cunostință publică urmatorul proiect de act normativ:

 

PROIECT    DE   HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal   pentru amplasarea unor obiective de interes public și privat ale Municipiului Zalău – locuințe colective prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, grădinițe, comerț, sănătate, servicii, bază sportivă și alte funcțiuni complementare’’, beneficiar Municipiul Zalău

 

        Consiliul local al municipiului Zalău;

        Avândîn vedere:

            -Referatul Serviciului de Urbanism și amenajarea teritoriului nr.38.471/2.08.2011;

            -Rapoartele comsiilor de specialitate,

            In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională si ale  Ordinului nr.2701/2010 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului;

           Vazand Avizul de oportunitate nr.1/24.05.2011 emis de Arhitectul sef si aprobat de Primarul municipiului și Certificatul de urbanism  nr.64/01.02.2011 ,

            Vazand Raportul privind informarea si consultarea publicului nr........................................

în conformitate cu prevederile art. 32 alin 1 lit. b  si ale art.46 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului ,cu modificarile ulterioare și ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c și alin.5 lit c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

în baza art. 45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

 

                                                     HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru amplasarea unor obiective de interes public și privat ale Municipiului Zalău – locuințe colective prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, grădinițe, comerț, sănătate, servicii, bază sportivă și alte funcțiuni complementare’’, conform documentatiei intocmită de proiectant S.C. Prefcon SRL Zalău ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Investițiile din zona reglementată se vor realiza cu respectarea prevederilor cuprinseîn Planul Urbanistic Zonal aprobat și a condițiilor/restrictiilor impuse prin avizele emise de organele de specialitate.

 

                                                PRIMAR, ing.CăpÎlnașiu S.V.Radu               

 

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF                  SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                                                   

Nr.38.471/2.08.2011

                                                                                   REFERAT

 

  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  pentru amplasarea unor obiective de interes public și privat ale Municipiului Zalău – locuințe colective prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, grădinițe, comerț, sănătate, servicii, bază sportivă și alte funcțiuni complementare’’,beneficiar Primăria Municipiului Zalău,proiectant S.C. Prefcon SRL Zalău.

 

 Suprafața de teren studiată se aflăîn partea vestică a municipiului Zalău, cartier Dumbrava Nord (fost teren M.Ap.N) și aparține domeniului public al municipiului Zalău. Terenul studiat are o suprfață de 202.979 mp, și este cuprins aproapeîn totalitateîn extravilan și parțialîn intravilanul municipiului,respectiv partea de N-V configurată sub forma unui taluz de colectare a apelor de suprafață,conform PUG Zalău 2010 aprobat. La ora actuală terenul are funcțiunea de pășune.

 

Zonificarea funcțională propusă este următoarea:

 

Zona de  locuire: zona destinată locuirii va cuprinde locuințe colective ANL cu regim deînălțime P+6 și P+10, numărul total de apartamente va fi 503.

Indici urbanistici:

POT maxim  20%

CUT maxim 2,4 mp. ADC/mp teren

Zona echipamentelor sportive (bazinul deînot, polo, centru de fitness și spa), un stadion cu capacitatea de 7000 locuri și o sală polivalentă cu 5000 locuri

Indici urbanistici:

POT maxim  50%

CUT maxim  maxim 2,4 mp. ADC/mp teren

Zona sport, agrement, servicii – terenuri de sport neacoperite (handbal, volei, tenis,baschet, mini fotbal, piața de desfășurare evenimente social-culturale)

Indici urbanistici:

POT maxim  40%

CUT maxim  1,5 mp. ADC/mp teren

Zona ISP – subzona comerț,servicii (alimentar și nealimentar)

Indici urbanistici:

POT maxim  40%

CUT maxim  maxim 3 mp. ADC/mp teren

Zona cuprinde spații verzi de protecție și recreere cu un procent de spații verzi de minimum 30% din totalul terenului studiat.

în această zonă sunt incluse atât circulațiile pietonale cât și circulațiile carosabile.

            Din punct de vedere edilitar există posibilitatea racordării la utilitățile publice urbane,respectiv:

            -Alimentarea cu apă se va realiza de la rezervoarele deînmagazinare existenteîn cartierul Dumbrava Nord,prin extinderea rețelei de distribuție;

            -Canalizarea;Apele uzate menajere vor fi deversate la rețeaua existentă din str.Industriilor;

            -Alimentarea cu gaze naturale;Se va realiza prin extinderea rețelei de medie presiune din cartierul Dumbrava Nord și realizarea unei stații de reglare măsurare  În interiorul zonei studiate;

            -Alimentarea cu energie electrică;Se va realiza de la linia de medie tensiune din zona Dumbrava și zona Remat prin prevederea a două posturi de transformare și rețea de distribuțieîn buclă.

 

            Documentația tehnică,proiect nr.356/2011întocmit de S.C. Prefcon SRL Zalău,esteîn conformitate cu prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ-indicativ GM-010/2000, elaborată de MLPAT.

            Documentația  depusă conține toate avizele solicitateîn Certificatul de Urbanism nr.64/01.02.2011 și s-au parcurs etapele referitor la informarea și consultarea publiculuiîn cadrul procesului de elaborare sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului.Nu au fost aduse sugestii sau observații ale publicului la PUZ propus.

            Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Mun.Zalău  ,,PUZ pentru amplasarea unor obiective de interes public și privat ale Municipiului Zalău – locuințe colective prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, grădinițe, comerț, sănătate, servicii, bază sportivă și alte funcțiuni complementare’’.

 

                                    ARHITECT ȘEF                                                                 îNTOCMIT

                            ing.Sandu Constantin                                                            ing.Taloș Eugen

                       

Nota: Proiectul si documentatia PUZ aferentă sunt publicate si pot fi consultate in format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro/ro/transparenta.htmInformatii publice -transparență decizională iar in format pe suport de hartie la serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului, Începând cu data de 5 august 2011. Persoană de contact pentru informații :dl Taloș Eugen –consilier Serviciul urbanism.

Eventualele  propuneri, sugestii sau opinii  cu valoare de recomandare față  de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 5.08.2011-26.08.2011.

·        În scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 – Centrul de Relatii cu Publicul

·        in format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia dlui Talos Eugen

© Primaria Municipiului Zalau