Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Septembrie 2008


Anunt licitație exploatare minieră Stâna

ANUNȚ

 privind concesionarea  prin negociere directă a unui teren aflatîn proprietatea privată a Municipiului Zalău,  În vederea desfășurării unor activități de exploatare minieră


1) Denumirea și sediul autorității administrației publice:

Primăria Municipiului ZALĂU, Codul fiscal: RO 4291786, adresa: Zalău, str. P-ța Iuliu Maniu, nr.3; fax: 260-661869; Tel.  0260/610550/275, Email:  primaria@zalausj.  

2) Obiectul concesiunii:

Terenîn suprafață de 164400 mp, situatîn extravilanul Municipiului Zalău, parcela Toplița (Piatra Albă), identificatîn Cartea Funciară nr. 804 - StÎna  nr. top 1336,  1337, 1338/b, 1106, 1111, 1112, 1127, 1150/a, 1103, 1097, proprietatea privată a Municipiului Zalău. Terenul este liber de sarcini.

Concesiunea are drept scop asigurarea exploatării zăcământului de gips existent.

3) Documentația de atribuire poate fi achizitionată, contra cost, de la sediul Primăriei Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr.3, camera. 1. Contravaloarea documentației este de 50 lei și poate fi achitată direct, la casieria Primăriei Mun. Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, cam 1 sau prin virament bancar,în contul RO76TREZ5615006XXX000186, Trezoreria Zalău, CF4291786.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: conform art.24 – OU 54/2006.

4) Informații privind ofertele:

Ofertele se vor depuneîn scris,în două plicuri sigilate, unul exterior și altul interior. Plicurile se vorînregistra la Biroul de Relații cu publicul, (cam.4) precizându-se pe plic data și ora depunerii. Pe plicul exterior se va menționa obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.

4.1. Plicul exterior va conține:

·        fișa cu informații privind ofertantul și declarația de participare semnată de ofertant, fărăîngroșări, ștersături sau modificări.

·        acte doveditoare privind calitatea  si capacitatea ofertantului:

a)     La licitație pot participa societăți comerciale care auîn obiectul de activitate activități de explorare sau exploatare minieră, sunt  Înregistrate conform legii și sunt specializate și atestateîn desfășurarea unor astfel de activități (Cod CAEN 14xx - „alte activități extractive”)

b)     Ofertele participanților vor conține angajamentul ferm că pe terenul concesionat se va realiza exploatarea minieră a zăcământului de gips.

c)      Dețin licența de explorare sau exploatare eliberată de ANRM,în copie legalizată.

d)     Dovada plății la zi a impozitelor și taxelor către bugetul de stat.

e)      Dovada achiziționării documentației de atribuire.

f)       Dovada plății garanției de participareîn cuantum de 10000 lei. (Scrisoare de garanție bancară, OP,în contul RO76TREZ5615006XXX000186, Trezoreria Zalău, CF 4291786 sau la casierie.)

      4.2. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, seînscrie denumirea ofertantului și sediul social al acestuia.

 

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței.

Ofertantul trebuie să-și mențină oferta cel puțin 90 de zille de la data depunerii.

Ofertele pot fi depuse până la data de 14 octombrie 2008, orele 15,30 - la sediul Primăriei Zalău, cam.4, Centrul de relații cu publicul.

Durataîn care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor;

5) Data și locul la care este programatăînceperea procedurii de negociere directă:

 La sediul concedentului,în data de  15 octombrie 2008, ora 10,   În Sala “Avram Iancu” a Primăriei Municipiului Zalău.

6) Litigiile de orice fel apăruteîntre parțile contractante,în cursul derulării contractului de concesiune,în măsuraîn care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Data expedierii prezentului anunț: 25 septembrie 2008.

 

 

 

 

                                                             Primar

                      Ing. CăpÎlnașiu S.V. Radu   


Anunt ocupare post Administrator Public

A N U N Ț

 

 

Primăria municipiului Zalău, organizează În data de 17.09.2008, ora 9,oo la sediul din Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, concurs pentru ocuparea pe durată de maximum 4 ani de zile ca personal contractual, a funcției de administrator public,în următoarele condiții:


1.Criteriile pentru ocuparea funcției de administrator public stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.187/07.07.2008:

-absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-studii postuniversitare – masteratîn specialitatea administrație publicăîn contextul legislației actuale

-vechimeîn funcții de conducere de minim 10 ani

-abilitățiîn gestionarea resurselor umane

-cunoscător ale realităților economice și sociale ale municipiului

-cunoștințe minime privind gestionarea resurselor financiare (desfășurarea unor activități specifice ordonatorului de credite constituie un avantaj)

-cunoștințe minime de operare pe calculator

2.Procedura de desfășurare a concursului:

·        selecțiaîn data de 12.09.2008, de către Comisia de examinare a dosarelor depuse de candidații pentruînscrierea și participarea la concurs.

Notă: Comisia de examinare va verifica dacă dosarele deînscriere conțin toate documentele solicitate precum și condițiile de studii și vechime.

·        proba scrisăîn data de 17.09.2008, care va consta din răspunsurile date de candidați laîntrebările formulate de Comisia de examinare din bibliografia pentru concurs.

Notă:Pentru promovarea probei scrise, candidații trebuie să obțină nota minimă 7.

·        interviulîn data de 17.09.2008, care va consta din testarea cunoștințelor teoretice, practice și abilităților candidaților bazate pe:

-cunoștințe profesionale din bibliografia stabilită pentru concurs;

-cunoștințe privind gestionarea resurselor financiare și umane;

-cunoașterea realităților economice și sociale ale municipiului.

Notă:Pentru promovarea interviului candidații trebuie să obțină nota minimă 7.

·        anunțareaîn data de 17.09.2008, a rezultatelor obținute de candidați după susținerea probelor din cadrul concursului.

3.Dosarele de concurs se vor depune la secretarul Comisiei de examinare din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare pânăîn data de 11.09.2008, ora 15,oo și vor conțineîn mod obligatoriu următoarele:

·        copie a actului de identitate;

·        cerere deînscriere la concurs;

·        copiile legalizate ale diplomelor de studii și al altor acte, care atestă efectuarea unor specializări;

·        copia carnetului de muncă;

·        cazierul judiciar;

·        adeverința de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției;

·        copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă.

 

Concursul și bibliografia pentru concurs, vor fi aduse la cunoștința publică prin:

·        afișare la sediul Primăriei municipiului Zalău, din Piața Iuliu Maniu nr.3, a anunțului;

·        publicareaîn cotidienele județene, a principalelor date privind organizarea și desfășurarea concursului și pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Zalău.

Informații suplimentare cu privire la organizarea și desfășurarea concursului se pot obține de la secretarul Comisiei de examinare, telefon 0260 – 610550 int.104, 209.

Anunțul și bibliografia au fost afișate la sediul Primăriei municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3,în data de 03.09.2008.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

 

CĂPîLNAȘIU S.V. RADU

© Primaria Municipiului Zalau