Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: August 2008


Criteriile de desemnare a administratorului special la Uzina Electrica Zalau

Primaria municipiului Zalau, face cunoscute public criteriile pe baza carora se va desemna administratorul special al SC Uzina Electrica Zalau SA pe perioada privatizarii acesteia.Prevederile HGR 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul

HOTĂRÂRE   Nr. 878 din 28 iulie 2005

privind accesul publicului la informația privind mediul

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 22 august 2005

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al dispozițiilor Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justițieîn probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

CAP. 1

    Dispoziții generale

 

 ART. 1

    (1) Prezenta hotărâre asigură dreptul de acces la informația privind mediul deținută de sau pentru autoritățile publice și stabilește condițiile, termenii de bază și modalitățile de exercitare a acestui drept.

    (2) Informația privind mediul esteîn mod progresiv diseminată și pusă la dispoziția publiculuiîn scopul realizării celei mai largi posibile și sistematice accesibilități și diseminări a acestei informații. în vederea atingerii scopului propus se promovează,în special, utilizarea tehnologiei electronice și/sau a telecomunicațiilor computerizate.

    ART. 2

    Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

    1. informația privind mediul - orice informație scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre:

    a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul și atmosfera, apa, solul, suprafața terestră, peisajul și ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine și costiere, diversitatea biologică și componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum și interacțiunea dintre aceste elemente;

    b) factorii, cum sunt substanțele, energia, zgomotul, radiațiile sau deșeurile, inclusiv deșeurile radioactive, emisiile, deversările și alte evacuăriîn mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

    c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislația, planurile, programele, convențiileîncheiateîntre autoritățile publice și persoanele fizice și/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitățile care afectează sau pot afecta elementele și factorii prevăzuți la lit. a) și b), precum și măsurile sau activitățile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

    d) rapoartele referitoare la implementarea legislației privind protecția mediului;

    e) analizele cost - beneficiu sau alte analize și prognoze economice folositeîn cadrul măsurilor și activităților prevăzute la lit. c);

    f) starea sănătății și siguranței umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanțului trofic, condițiile de viață umană, siturile arheologice, monumentele istorice și orice construcții,în măsuraîn care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile și activitățile prevăzute la lit. b) și c);

    2. autoritate publică:

    a) Guvernul, alte organe ale administrației publice, inclusiv organismele lor publice consultative, constituite la nivel național, regional sau local;

    b) orice persoană fizică sau juridică careîndeplinește funcții publice administrative conform legislației naționale, inclusiv responsabilități, activități sau serviciiîn legătură cu mediul;

    c) orice persoană fizică sau juridică careîndeplinește responsabilități sau funcții ori furnizează servicii publiceîn legătură cu mediul și este sub controlul unui organism sau al unei persoane prevăzute la lit. a) sau b).

    Prezenta definiție nu include instituții sau organisme, atunci când acestea acționeazăîn calitate de organ judiciar sau legislativ;

    3. informația deținută de o autoritate publică - informația privind mediul aflatăîn posesia sa și care a fost elaborată sau primită de acea autoritate;

    4. informația deținută pentru o autoritate publică - informația privind mediul care este deținutăîn fapt de o persoană fizică sau juridică,în numele unei autorități publice;

    5. solicitant - orice persoană fizică sau juridică care solicită informații privind mediul, indiferent de cetățenie, naționalitate sau domiciliu, iarîn cazul persoanelor juridice, indiferent de loculîn care suntînregistrate sauîn care se află centrul efectiv al activității lor;

    6. public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice și,în conformitate cu legislația ori practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora.

 

    CAP. 2

    Accesul, la cerere, la informația privind mediul

 

    SECȚIUNEA 1

    Prevederi generale

 

    ART. 3

    (1) Solicitarea și furnizarea informației privind mediul se facîn conformitate cu prevederile Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justițieîn probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

    (2) Primirea cererilor de informații privind mediul și furnizarea răspunsurilor se realizează de către compartimentele specializate de informare și relații publice organizateîn cadrul autorităților publice.

    (3) Autoritățile publice sunt obligate să pună la dispoziția oricărui solicitant, la cererea acestuia, informația privind mediul deținută de sau pentru ele, fără justificarea scopuluiîn care această informație a fost cerută.

    ART. 4

    (1) Informația privind mediul se pune la dispoziția solicitantului, ținând cont de termenul specificat de acesta, cât mai repede posibil sau cel mai târziuîn termen de o lună de la data primirii cererii de către autoritatea publică.

    (2) în cazulîn care volumul și complexitatea informației solicitate sunt atât de mariîncât termenul de o lună prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, informația privind mediul se pune la dispoziția solicitantuluiîn termen de două luni de la data primirii cererii de către autoritatea publică. în astfel de cazuri solicitantul este informat, cât mai curând posibil și cel mai târziuînaintea expirării termenului de o lună, despre prelungirea termenului de răspuns și motivele care stau la baza acestei prelungiri.

    ART. 5

    (1) în cazulîn care cererea este generală, neclară sau nu permite identificarea informației solicitate, autoritatea publică cere solicitantului, cât mai curând posibil și cel mai târziuîn termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), să specifice ce solicită. în acest sens autoritatea publică ajută solicitantul și prin furnizarea de informații cu privire la utilizarea registrelor publice prevăzuteîn art. 7 alin. (2) lit. c).

    (2) Autoritatea publică poate refuza cererea de informații,în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c), dacă solicitantul nu a specificat ceea ce cere, conform prevederilor alin. (1),în termen de două luni de la data transmiterii de către autoritatea publică a indicațiilor de specificare.

    ART. 6

    (1) în cazulîn care solicitantul cere autorității publice punerea la dispoziție a informației privind mediulîntr-o anumită formă sauîntr-un anumit format, inclusiv sub formă de copii, autoritatea publică pune la dispoziție informațiaîn forma sauîn formatul cerut, cu excepția cazuluiîn care:

    a) este deja pusă la dispoziția publicului, conform art. 20 - 25,într-o altă formă sauîntr-un alt format ușor accesibil solicitantului;

    b) este convenabil pentru autoritatea publică să o pună la dispoziția publiculuiîntr-o altă formă sauîntr-un alt format, cazîn care motivează furnizarea informațieiîn forma sauîn formatul disponibil.

    (2) în acest scop autoritățile publice sunt obligate să păstreze informația privind mediul deținută de ele sau pentru ele,în forme sauîn formate care sunt ușor reproductibile și accesibile prin folosirea telecomunicațiilor computerizate sau a altor mijloace electronice.

    (3) Respingerea cererii de furnizare a informației privind mediul,în totalitate sauîn parte,în forma sauîn formatul solicitat, se motivează și se comunică solicitantuluiîn termenul prevăzut la art. 4 alin. (1).

    ART. 7

    (1) Pentru a facilita accesul oricărei persoane la informația privind mediul, autoritățile publice sunt obligate să asigure:

    a)îndrumarea publicului, prin reprezentanții proprii din compartimentele specializate de informare și relații publice,în exercitarea dreptului de acces la informația privind mediul;

    b) accesul publicului la listele cu autorități publice.

    (2) în vederea exercitării efective a dreptului de acces la informația privind mediul, autoritățile publice asigură:

    a) desemnarea persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor, din cadrul compartimentelor specializate de informare și relații publice;

    b)înființarea și menținerea spațiilor și a altor facilități pentru examinarea informației solicitate;

    c) punerea la dispoziția publicului a registrelor sau listelor conținând informația privind mediul deținută de acestea oriînființarea unor puncte de informare unde se găsesc indicații precise asupra loculuiîn care poate fi găsită informația privind mediul deținută de autoritățile publice.

    ART. 8

    (1) Autoritățile publice au obligația de a informa publicul despre drepturile ce decurg din prevederile prezentei hotărâri, scopîn care furnizează informațiile necesare,îndrumă și ajută publicul.

    (2) în vedereaîndeplinirii prevederilor alin. (1), autoritățile publice au următoarele obligații:

    a) afișarea pe propria pagină web a drepturilor pe care le are publiculîn baza prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38;

    b) editarea și punerea la dispoziția publicului de pliante conținând drepturile pe care le are publiculîn baza prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 39;

    c) utilizarea oricăror alte mijloace de informare corespunzătoare.

 

    SECȚIUNEA a 2-a

    Măsuri de implementare

 

    ART. 9

    (1) Cererile pentru furnizarea informațiilor privind mediul, modalitatea și termenul de rezolvare a acestora seînscriuîntr-un registru pentruînregistrarea solicitărilor de informații la nivelul fiecărei autorități publice.

    (2) Autoritățile publice raportează lunar evidența cererilor prevăzute la alin. (1), până la data de 10 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea, la autoritatea publică centralăîn a cărei subordine, coordonare sau autoritate se află, precum și la autoritatea publică locală pentru protecția mediuluiîn a cărei rază teritorialăîși au sediul.

    (3) Autoritățile publice locale pentru protecția mediului centralizează rapoartele prevăzute la alin. (2) și transmit autorității publice regionale pentru protecția mediului situația centralizată a rapoartelor, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea. Autoritățile regionale pentru protecția mediuluiîntocmesc evidența centralizată pe regiuni și o transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediuluiîn termen de 5 zile de la primirea rapoartelor.

    (4) Agenția Națională pentru Protecția Mediuluiîntocmește evidența centralizată la nivel național a rapoartelor prevăzute la alin. (2), pe care o reactualizează lunar și o afișează pe propria pagină web până la sfârșitul lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea.

    (5) Autoritățile publice centrale controlează furnizarea informațiilor privind mediul deținute de unitățile aflateîn subordinea, sub autoritatea sauîn coordonarea acestora, la termenele șiîn condițiile prevăzuteîn prezenta hotărâre.

    ART. 10

    (1) în vederea aplicării dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. b), autoritățile publice dotează spațiile pentru examinarea informației solicitate cu următoarele facilități: un computer, mobilierul necesar consultării pe loc a informației solicitate privind mediul, precum și registrele sau listele cu informațiile privind mediul deținute de sau pentru autoritatea publică.

    (2) Consultarea pe loc a informației privind mediul seînregistreazăîn registrul de evidență ținut de compartimentul specializat de informare și relații publice.

 

    CAP. 3

    Excepții

 

    ART. 11

    (1) Autoritățile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informații privind mediul,în cazulîn care:

    a) informația solicitată nu este deținută de sau pentru autoritatea publică la care a fostînaintată cererea. în acest caz, dacă autoritatea publică are cunoștință că informația este deținută de sau pentru o altă autoritate publică, transmite cererea acelei autorități cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii solicitării, și informează solicitantul despre aceasta ori informează solicitantul despre autoritatea publică la care consideră că este posibil să fie depusă cererea de informații;

    b) cererea esteîn mod evident nerezolvabilă;

    c) cererea este formulatăîntr-o manieră prea generală, luândîn considerare dispozițiile art. 5;

    d) cererea privește materialeîn curs de completare sau documente ori date nefinalizate;

    e) cererea privește sistemul de comunicații interne, luândîn considerare satisfacerea interesului public prin furnizarea informațiilor.

    (2) în cazulîn care o cerere pentru solicitarea de informații privind mediul este refuzată pe motivul că privește un materialîn curs de realizare, autoritatea publică este obligată să comunice solicitantului denumirea autorității care realizează materialul și data estimativă a finalizării acestuia.

    ART. 12

    (1) Autoritățile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informații privind mediul,în cazulîn care divulgarea informațiilor afectează:

    a) confidențialitatea procedurilor autorităților publice, atunci când aceasta este prevăzută de legislațiaîn vigoare;

    b) relațiile internaționale, securitatea publică sau apărarea națională;

    c) cursul justiției, posibilitatea oricărei persoane de a fi subiectul unui proces corect sau posibilitatea unei autorități publice de a conduce o anchetă penală ori disciplinară;

    d) confidențialitatea informațiilor comerciale sau industriale, atunci când aceasta este prevăzută de legislația națională sau comunitarăîn vigoare privind protejarea unui interes economic legitim, inclusiv interesul publicîn păstrarea confidențialității statistice și a secretului taxelor;

    e) drepturile de proprietate intelectuală;

    f) confidențialitatea datelor personale și/sau a dosarelor privind o persoană fizică,în cazulîn care acea persoană nu a consimțit la divulgarea către public a informațiilor, atunci când confidențialitatea este prevăzută de legislația națională sau comunitarăîn vigoare;

    g) interesele sau protecția oricărei persoane care a oferit voluntar informațiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligația legală sau să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informațiile, cu excepția cazuluiîn care acea persoană a consimțit la divulgarea informației respective;

    h) protecția mediului la care se referă astfel de informații cum ar fi localizarea speciilor rare.

    (2) Motivele de refuz prevăzute la alin. (1) și la art. 11 alin. (1) se interpreteazăîn sens restrictiv, luându-seîn considerare, pentru fiecare cazîn parte, satisfacerea interesului public prin divulgarea informațiilor.

    (3) Pentru fiecare cazîn parte, satisfacerea interesului public prin divulgare este analizatăîn comparație cu interesul satisfăcut prin păstrarea confidențialității.

    (4) Autoritățile publice nu pot refuza o cerere de informații care se referă la emisiileîn mediu, invocând motivele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), g) și h).

    ART. 13

    în vederea aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1), autoritățile publice pot elabora o listă de criterii, accesibilă publicului, pe baza căreia autoritatea interesată poate decide cum să gestioneze cererile de informație privind mediul.

    ART. 14

    în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. f), autoritățile publice iauîn considerare prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 15

    (1) Informația privind mediul deținută de sau pentru autoritățile publice, care a fost solicitată, este furnizată parțial când este posibilă separarea acesteia de informația ce intrăîn domeniul de aplicare a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) și e) sau ale art. 12 alin. (1).

    (2) Respingerea parțială sauîn totalitate a cererii de furnizare a informațiilor privind mediul se transmite solicitantuluiîn scris sau electronic,în cazulîn care cererea a fost formulatăîn scris sau solicitantul a cerut astfel,în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) sau, după caz, la art. 4 alin. (2).

    (3) Respingerea cererii de furnizare a informațiilor privind mediul conține motivele refuzului, precum și informațiile privind procedura de revizuire prevăzută la art. 16 - 19.

 

    CAP. 4

    Accesul la justiție

 

    ART. 16

    (1) Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informații privind mediul a fost respinsă nejustificat, parțial sauîn totalitate, a fost ignorată ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorități publice sau că nu au fost respectate prevederile art. 3 - 8, art. 11 - 15 și ale art. 29 - 31, se poate adresa cu plângere prealabilă conducătorului respectivei autorități publice, solicitând reconsiderarea actelor sau omisiunilor.

    (2) Plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) se soluționează potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

    (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) este scutită de taxe.

    ART. 17

    (1) Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se consideră lezatîntr-un drept al său prevăzut de prezenta hotărâre sau care nu a primit răspuns la plângerea sa prealabilăîn termenul legal stabilit poate depune o cerere la instanța de contencios administrativ competentă, unde sunt examinate actele sau omisiunile autorității publiceîn cauză.

    (2) Soluționarea cererii se faceîn conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004.

    ART. 18

    Potrivit Legii nr. 554/2004, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și terța persoană vătămatăîntr-un drept al său oriîntr-un interes legitim ca urmare a furnizării de informații privind mediul.

    ART. 19

    (1) Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care s-au admis acțiunile formulate potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004 constituie titluri executoriiîmpotriva autorității publice care deține informația privind mediul.

    (2) Hotărârile instanțelor de judecată se redacteazăîn scris și se motiveazăîn fapt șiîn drept.

 

    CAP. 5

    Diseminarea informației privind mediul

 

    ART. 20

    (1) Autoritățile publice sunt obligate să organizeze informația privind mediul, relevantă activității lor și care este deținută de sau pentru acestea,în scopul realizării diseminării active și sistematice către public a informației privind mediul,în special prin utilizarea telecomunicației computerizate și/sau a tehnologiei electronice.

    (2) Autoritățile publice au obligația de a asigura organizarea,în mod progresiv, a informațiilor privind mediulîn baze de date electronice ușor accesibile publicului prin intermediul rețelelor de telecomunicații publice, luândîn considerare prevederile art. 34.

    (3) Autoritățile publice au obligația de a emite comunicate de presă lunare care cuprind sinteza evenimentelor și acțiunilor care au avut locîn luna precedentăîn legătură cu informațiile privind mediul prevăzuteîn art. 22.

    ART. 21

    Informația privind mediul pusă la dispoziția publicului prin mijloacele telecomunicației computerizate și/sau ale tehnologiei electronice poate să nu includă informația privind mediul colectatăînainte de data de 14 februarie 2003, cu excepția cazuluiîn care informația privind mediul există dejaîn formă electronică.

    ART. 22

    Informația privind mediul pusă la dispoziția publicului și diseminatăîn mod activ trebuie să fie permanent actualizată și să includă cel puțin:

    a) textele tratatelor, convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte, precum și legislația locală, regională, națională sau comunitară privind mediul oriîn legătură cu mediul;

    b) politicile, planurile și programeleîn legătură cu mediul;

    c) rapoartele progreselor privind implementarea documentelor și instrumentelor prevăzute la lit. a) și b), atunci când sunt elaborate sau deținuteîn formă electronică de autoritățile publice;

    d) rapoartele privind starea mediului, prevăzute la art. 23;

    e) datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activităților ce afectează sau pot afecta mediul;

    f) avizele, acordurile și autorizațiile pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului, precum și convențiileîncheiateîntre autoritățile publice și persoanele fizice și/sau juridice privind obiectivele de mediu ori indicarea locului unde o asemenea informație poate fi solicitată sau găsită,în condițiile prevederilor art. 3 - 8;

    g) studiile de impact asupra mediului și evaluările de risc privind elementele de mediu prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. a) ori indicarea locului unde o asemenea informație poate fi solicitată sau găsită,în condițiile prevederilor art. 3 - 8.

    ART. 23


Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Zalau - consultare

Capitolul I: PROCESUL DE REVIZUIRE A STRATEGIEI

Capitolul II: DOMENIUL STRATEGIC DEZVOLTARE URBANA DURABILA, INFRASTRUCTURA, MEDIU

Capitolul III: DEZVOLTARE ECONOMICA

Capitolul IV: DOMENIUL SOCIAL MEDICAL

Capitolul V: DOMENIULUI DEZVOLTARE COMUNITARA

Capitolul VI: DECLARATIA DE VIZIUNE

Capitolul VII: CRITERII DE POLITIZARE PROIECTE

 


 

© Primaria Municipiului Zalau