Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Martie 2008


Campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electrocasnice

CAMPANIE DE COLECTARE A DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTROCASNICE

SAMBATA, 29 MARTIE 2008

Scoateti in strada (in fata blocului sau a casei) echipamentele electrice si electronice vechi, iar acestea vor fi preluate de catre firma AVE Salaj Ecoserv.

Depozitarea se va face la punctul de colectare special amenajat pe bulevardul M. Viteazu, nr 102/B.

Pentru planificarea pe tot anul a acestei actiuni, vezi ANEXA.


Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Zalău - alegeri locale 2008

 DISPOZIȚIA NR.971

 Din  25 martie  2008

privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din municipiul Zalău pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autorităților publice locale din anul 2008


Avândîn vedere prevederile :

-HG 264/12.03.2008 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 ;

-HG 265/12.03.2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 ;

-Legii nr.35 /13.03.2008,art.18 alin.2, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Lg.nr.67/2004,a Lg.215/2001 a administrației publice locale și a Lg.393/2004 privind Statutul aleșilor locali ;

      în baza prevederilor art. 64 alin. 1 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001 a administrației pubice locale,republicată și cu modificările ulterioare:        

 

                                                                             DISPUN

 

        Art.1.Delimitarea respectiv  numerotarea secțiilor de votare din municipiul Zalău,în vederea organizării  și desfășurarii  alegerilor pentru autorităților publice locale din anul 2008,conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta dispoziție.

 

     Art.2.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei dispoziții seîncredințează Direcția Administrație publică locală.

     Art.3.Prezenta dispoziție se comunică cu:

       - Instituția Prefectului  Județului Sălaj

        -Primarul Municipiului Zalău,

         -Direcția Administrație Publică Locală

        -Poliția Comunitară Zalău,

         -D.G.ADP  Zalău

         -Politia municipiului Zalau

        -aducerea la cunoștință publică.


Anuntîn vederea efectuării unui schimb de stadioane

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

Direcția Patrimoniu

Nr.13518 din 14.03.2008

 

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI  PUBLICE

În vederea efectuării unui schimb de stadioane


Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:    Primăria Municipiului ZALĂU

  Adresa: Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3;

  Nr. telefon, fax: 260 661869; e-mail: primaria@zalausj.ro

Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice  

Licitația privind selectarea ofertelorîn vederea efectuării unui schimb de stadioane, va avea loc la data de 15 aprilie 2008, ora 10,în Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

Obiectul schimbului:

Terenul cu Stadionul Municipal care urmează a fi scos la licitație publică deschisăîn vederea schimbului este situatîn Zalău, strada Stadionului și esteîn intravilanul municipiului Zalăuînainte de 01.01.1990.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului contra cost, are o valoare de 500 lei ce se va achita la achiziționare, la caseria organizatorului situatăîn Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, camera 1.

Garanția de participare la licitatie va fi de 3.000.000 lei ce se va plătiîn leiîn contul  Primăriei Municipiului Zalău, conform caietului de sarcini. Cu titlu de garanție de participare la licitație, ofertantul va putea depune o scrisoare de garantie bancara,ce va constitui titlu executoriu pentru administratia locala in cazul nerespectarii caietului de sarcini.

Condiții de participare la licitația publică

Pot participa la licitație numai persoane juridice care:

1.      auînscrisîn obiectul de activitate, construirea și/sau exploatarea de complexe comerciale tip mall.

2.      fac dovada plății caietului de sarcini și garanției de participare, la nivelul stabilitîn caietul de sarcini.

3.      Își asumă angajamentul ferm privind realizarea noului stadion, conform caietului de sarcini.

Informații privind condițiile de achiziționare a caietului de sarcini precum și informații referitoare la imobilul ce face obiectul licitației, se pot obține de la „Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Asociații de Proprietari”.

Locul și data de primire a ofertelor:

Ofertele pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Zalău, camera nr. 4, Centrul de relații cu publicul, pânăîn ziua anterioară desfășurării licitației, adică 14 aprilie  2008, ora 1530.

Mențiune:

în cazul neadjudecării la primul termen, licitația se va reluaîn termen de minim 15 zile lucrătoare, cu publicarea unui nou anunț..

 

 

PRIMAR,

CĂPîLNAȘIU S.V. RADU


Lansare de programe de finanțare

S-au lansat doua programe de finantare: Mecanismul Financiar pentru Spațiul Economic European si Programul de Cooperare Norvegian. Detalii gasiti la www.fonduri-ue.ro si www.norwaygrants.org


Anunt concurs ocupare posturi vacante

Primăria municipiului Zalău, organizează concursîn zilele de 16 și 17 aprilie 2008, orele 9,00, la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3,în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, astfel:


I.DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul impuneri șiîncasări persoane juridice  -  Bibliografie

-1 post consilier clasa I grad superior tr.3 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn

domeniul economic

-vechimeîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

Serviciul financiar contabilitate

-1 post consilier clasa I debutant   -  Bibliografie

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn

domeniul economic

-cunoștințe operare pe calculator

 

-1 post referent clasa III grad superior tr.3  -  Bibliografie

Condiții specifice:

-studii medii cu diplomă de bacalaureat

-vechimeîn muncă de minim 9 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

 

II. ARHITECT ȘEF

Compartimentul aviz unic, disciplinaîn construcții 

-1 post referent de specialitate clasa II grad principal tr.3  -  Bibliografie 

Condiții specifice:

-studii superioare de scurtă duratăîn domeniul construcțiilor

-vechimeîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

III. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Compartimentul administrație publică locală, arhivă

-1 post referent clasa III debutant  -  Bibliografie 

Condiții specifice:

-studii medii cu diplomă de bacalaureat

-cunoștințe practice operare pe calculator atestate prin Certificat de absolvire a unui curs

 de perfecționareîn domeniu, recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

 

Condiții generale:

-candidații trebuie săîndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată

            Dosarele deînscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3, camera 5A până la data de 04.04.2008 orele 13,00.

            Concursul va consta din probă scrisă și interviu.

            Relații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului, bibliografia și actele necesare pentruînscriere la concurs, sunt afișate la Sediul Primăriei municipiului Zalău


Lansare programe de finanțare

S-au lansat doua programe de finantare: Mecanismul Financiar pentru Spațiul Economic European si Programul de Cooperare Norvegian. Detalii gasiti la www.fonduri-ue.ro si www.norwaygrants.org.

 

 Anunt concurs ocupare posturi vacante

A N U N Ț

 

Primăria municipiului Zalău, organizează concursîn zilele de 9 și 10 aprilie 2008, orele 9,00, la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3,în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, astfel:

 

 

 


I. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Biroul Centrul de relații cu publicul, informații publice    -   Bibliografie

-1 post referent clasa III grad principal tr.3

Condiții specifice:

-studii medii cu diplomă de bacalaureat

-vechimeaîn muncă de minim 5 ani

-cunoscător a limbii maghiare scris și vorbit

-cunoștințe operare pe calculator

-abilitățiîn comunicare

 

Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură   -   Bibliografie

-1 post consilier clasa I grad superior tr.3

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul agronomie, geodezie, cadastru

-vechimeîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

II.DIRECȚIA TEHNICĂ

Unitate locală de monitorizare servicii comunitare de utilități publice   -   Bibliografie

-1 post consilier clasa I grad superior tr.3 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent

 În domeniul tehnic

-vechimeîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

III.DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul patrimoniu, asociații de proprietari   -   Bibliografie

-1 post referent clasa III grad superior tr.3 

Condiții specifice:

-studii medii cu diplomă de bacalaureat

-vechimeîn muncă de minim 9 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

 

 

IV. SERVICIUL RELAȚII INTERNE-EXTERNE, RELAȚII ONG, TINERET, SPORT, MASS-MEDIA

-1 post consilier clasa I debutant   -   Bibliografie

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent

 În domeniul administrație publică, studii europene

-cunoștințe operare pe calculator

 

Condiții generale:

-candidații trebuie săîndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată

 

            Dosarele deînscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3, camera 5A până la data de 28.03.2008 orele 13,00.

            Concursul va consta din probă scrisă și interviu.

           

© Primaria Municipiului Zalau