Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Ianuarie 2008


Anunt privind necesitatea efectuarii evaluarii de mediu

Anunt privind necesitatea efectuarii evaluarii de mediu, in vederea obtinerii avzului de mediu pentru: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALAU.


Proiectul bugetului general al Consiliului Local pentru 2008

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al Consiliului Local al Municipiului Zalau pentru anul 2008, pe capitole, subcapitole, articole si alineate. 


în atenția structurilor sportive

în atenția structurilor sportive și entităților

cu profil sportiv interesate


Punem la dispoziția celor interesați, proiectul Ancada–Junior“ și Regulamentul de desfășurare al acestuia, proiect adresat tinerilor cu vârste cuprinseîntre 5 și 16 ani, care constăîn asigurarea unui echipament complet pentru practicarea următoarelor sporturi: fotbal, handbal, volei, baschet și atletism.


ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ - concesionare teren pentru exploatare minieră

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE privind concesionarea unui teren aflatîn proprietatea privată a Municipiului Zalău,în vederea desfășurării unor activități de exploatare minieră  


1) Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:

Primăria Municipiului ZALĂU, Codul fiscal: RO 4291786, adresa: Zalău, str. P-ța Iuliu Maniu, nr.3; fax: 260-661869; Tel.  0260/610550/270,în atenția d-nei   Predescu Adina -   Email:  primaria@zalausj.  

2) Obiectul concesiunii:

Terenîn suprafață de 164400 mp, situatîn extravilanul Municipiului Zalău, parcela Toplița (Piatra Albă), identificatîn Cartea Funciară nr. 804 - StÎna  nr. top 1336,  1337, 1338/b, 1106, 1111, 1112, 1127, 1150/a, 1103, 1097, proprietatea privată a Municipiului Zalău. Terenul este liber de sarcini.

Concesiunea are drept scop asigurarea exploatării zăcământului de gips existent.

3) Documentația de atribuire poate fi achizitionată, contra cost, de la sediul Primăriei Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, camera. 1.

Contravaloarea documentației este de 50 lei și poate fi achitată astfel:

- direct, la casieria Primăriei Mun. Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, cam 1.

- prin virament bancar,în contul RO76TREZ5615006XXX000186, Trezoreria Zalău, CF 4291786.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: conform art.24 – OU 54/2006.

4) Informații privind ofertele:

Ofertele se vor depuneîn scris,în două plicuri sigilate, unul exterior și altul interior. Plicurile se vorînregistra la Biroul de Relații cu publicul, (cam.4) precizându-se pe plic data și ora depunerii. Pe plicul exterior se va menționa obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.

4.1. Plicul exterior va conține:

·        fișa cu informații privind ofertantul și declarația de participare semnată de ofertant, fărăîngroșări, ștersături sau modificări.

·        acte doveditoare privind calitatea  si capacitatea ofertantului:

a)      La licitație pot participa societăți comerciale care auîn obiectul de activitate activități de explorare sau exploatare minieră, sunt  Înregistrate conform legii și sunt specializate și atestateîn desfășurarea unor astfel de activități (Cod CAEN 14xx - „alte activități extractive”)

b)      Ofertele participanților vor conține angajamentul ferm că pe terenul concesionat se va realiza exploatarea minieră a zăcământului de gips.

c)      Dețin licența de explorare sau exploatare eliberată de ANRM,în copie legalizată.

d)      Dovada plății la zi a impozitelor și taxelor către bugetul de stat.

e)      Dovada achiziționării documentației de atribuire.

f)       Dovada plății garanției de participareîn cuantum de 10000 lei, achitata prin Scrisoare de garanție bancară, OP,în contul RO76TREZ5615006XXX000186, Trezoreria Zalău, CF 4291786 sau la casierie.

      4.2. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, seînscrie denumirea ofertantului și sediul social al acestuia.

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Ofertantul trebuie să-și mențină oferta cel puțin 90 de zille de la data depunerii.

5) Data și locul de primire a ofertelor: ofertale pot fi depuse până la data de 6 februarie 2008, orele 15,30 - la sediul Primăriei Zalău, cam.4, Centrul de relații cu publicul.

6) Durataîn care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor;

7) Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice: Licitația va avea locîn data de  7 februarie 2008, ora 10,în  Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

8) Litigiile de orice fel apăruteîntre parțile contractante,în cursul derulării contractului de concesiune,în măsuraîn care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Data expedierii prezentului anunț: 18.01.2008.

 

 

 

 

                                                             Primar

                      Ing. CăpÎlnașiu S.V. Radu                             

 


ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ -închiriere Puncte Termice

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI  PUBLICE  pentruînchirierea următoarelor Puncte Termice: nr. 8,  nr. 32


 

·        Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:    Primăria Municipiului ZALĂU

  Adresa: Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3;

  Nr. telefon, fax: 260 661869; e-mail: primaria@zalausj.ro

·        Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice  

Licitația pentruînchirierea Punctelor Termice: nr. 8, nr. 32  va avea loc la data de 6 februarie 2008, ora 10,în Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

·        Date de identificare a imobilelor:

Punctele Termice care urmează a fiînchiriate prin licitație publică, sunt situateîn intravilanul Mun. Zalău, astfel: Punctul Termic nr. 8 – str. T Vladimirescu, (Bl D53);   Punctul Termic nr. 32 – Al Ioan Slavici și au destinația precizatăîn caietul de sarcini.

La licitație pot participa instituții publice și persoane juridice.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului contra cost, are o valoare de 50 lei ce se va achita la achiziționare, la caseria organizatorului situatăîn Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, camera 1.

Informații privind condițiile de achiziționare a caietelor de sarcini precum și informații referitoare la imobilele ce face obiectul licitației, se pot obține de la „Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Asociații de Proprietari”.

·        Locul și data de primire a ofertelor:

Ofertele pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Zalău, camera nr. 4, la  Centrul de relații cu publicul pânăîn ziua anterioară desfășurării licitației, adică 5 februarie 2008, ora 1530.

Mențiune:

în cazul neadjudecării la cel de-al doilea termen, licitația se va reluaîn termen de minim 15 zile lucrătoare, cu publicarea unui nou anunț.

Licitația propriu-zisă vaîncepe prin strigare,începând cu prețul de pornire al licitației, pasul fiind cel satbilitîn caietul de sarcini.

 

 

PRIMAR,

CĂPîLNAȘIU S.V. RADU

 


Dispozitia nr. 12967 din 06.12.2007 FUNDATIA PENTRU TINERET SALAJ

Dispozitia nr. 12967 din 06.12.2007 privind solutionarea contestatiei formulate de catre FUNDATIA PENTRU TINERET SALAJ

© Primaria Municipiului Zalau