Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Decembrie 2007


Mesajul Primarului de Anul Nou.

 

Când Noul Anîși deschide porțile, primiți din partea mea tradiționala urare : "LA MULȚI ANI !"
Un an mai bun să ne dea Dumnezeu, să ne bucurăm de reușitele din 2007 și să dedicăm această
sărbătoare celor dragi, pe care poate i-am neglijat de-a lungul anului.Să avem cu toții un an nou
fericit și să neîntâlnimîn 2008 cu mai multă speranță, mai multăîncredereîn cei din jur și cu mai
multă credință.
                                                  Radu CăpÎlnașiu
                                         Primarul Municipiului ZalăuAnunt - Incasari impozite si taxe locale 2008

Anunt - Incasari impozite si taxe locale
Primaria Municipiului Zalau anunta pe toti contribuabilii persoane fizice si persoane juridice ca in anul 2008 activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale va incepe in data de 14.01.2008, cu exceptia amenzilor, a taxelor pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si a taxelor de inscriere auto, care se pot incasa din data de 03.01.2008.


ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ -închiriere Puncte Termice

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI  PUBLICE  pentruînchirierea următoarelor Puncte Termice: nr. 8,  nr. 32 și nr. 36 


·        Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:    Primăria Municipiului ZALĂU

  Adresa: Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3;

  Nr. telefon, fax: 260 661869; e-mail: primaria@zalausj.ro

·        Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice  

Licitația pentruînchirierea Punctelor Termice: nr. 8, nr. 32 și nr. 36, va avea loc la data de 16 ianuarie 2008, ora 10,în Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

·        Date de identificare a imobilelor:

Punctele Termice care urmează a fiînchiriate prin licitație publică, sunt situateîn intravilanul Mun. Zalău, astfel: Punctul Termic nr. 8 – str. T Vladimirescu, (Bl D53);   Punctul Termic nr. 32 – Al Ioan Slavici; Punctul Termic nr. 36 – str. BP Hașdeu, (Bl. H 38) și au destinația precizatăîn caietul de sarcini.

La licitație pot participa instituții publice și persoane juridice.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului contra cost, are o valoare de 200 lei ce se va achita la achiziționare, la caseria organizatorului situatăîn Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, camera 1.

Informații privind condițiile de achiziționare a caietelor de sarcini precum și informații referitoare la imobilele ce face obiectul licitației, se pot obține de la „Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Asociații de Proprietari”.

·        Locul și data de primire a ofertelor:

Ofertele pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Zalău, camera nr. 4, la  Centrul de relații cu publicul pânăîn ziua anterioară desfășurării licitației, adică 15 ianuarie 2008, ora 1530.

Mențiune:

în cazul neadjudecării la primul termen, licitația se va reluaîn termen de minim 15 zile lucrătoare, cu publicarea unui nou anunț.

 Licitația propriu-zisă vaîncepe prin strigare,începând cu prețul de pornire al licitației, pasul fiind cel satbilitîn caietul de sarcini.

 

 

PRIMAR,

CĂPîLNAȘIU S.V. RADU


ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ - concesionare teren pentru exploatare minieră

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE privind concesionarea unui teren aflatîn proprietatea privată a Municipiului Zalău,în vederea desfășurării unor activități de exploatare minieră  


1) Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:

Primăria Municipiului ZALĂU, Codul fiscal: RO 4291786, adresa: Zalău, str. P-ța Iuliu Maniu, nr.3; fax: 260-661869; Tel.  0260/610550/270,în atenția d-nei   Predescu Adina -   Email:  primaria@zalausj.  

2) Obiectul concesiunii:

Terenîn suprafață de 164400 mp, situatîn extravilanul Municipiului Zalău, parcela Toplița (Piatra Albă), identificatîn Cartea Funciară nr. 804 - StÎna  nr. top 1336,  1337, 1338/b, 1106, 1111, 1112, 1127, 1150/a, 1103, 1097, proprietatea privată a Municipiului Zalău. Terenul este liber de sarcini.

Concesiunea are drept scop asigurarea exploatării zăcământului de gips existent.

3) Documentația de atribuire poate fi achizitionată, contra cost, de la sediul Primăriei Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, camera. 1.

Contravaloarea documentației este de 50 lei și poate fi achitată astfel:

- direct, la casieria Primăriei Mun. Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, cam 1.

- prin virament bancar,în contul RO76TREZ5615006XXX000186, Trezoreria Zalău, CF 4291786.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: conform art.24 – OU 54/2006.

4) Informații privind ofertele:

Ofertele se vor depuneîn scris,în două plicuri sigilate, unul exterior și altul interior. Plicurile se vorînregistra la Biroul de Relații cu publicul, (cam.4) precizându-se pe plic data și ora depunerii. Pe plicul exterior se va menționa obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.

4.1. Plicul exterior va conține:

·        fișa cu informații privind ofertantul și declarația de participare semnată de ofertant, fărăîngroșări, ștersături sau modificări.

·        acte doveditoare privind calitatea  si capacitatea ofertantului:

a)    La licitație pot participa societăți comerciale care auîn obiectul de activitate activități de explorare sau exploatare minieră, sunt  Înregistrate conform legii și sunt specializate și atestateîn desfășurarea unor astfel de activități (Cod CAEN 14xx - „alte activități extractive”)

b)    Ofertele participanților vor conține angajamentul ferm că pe terenul concesionat se va realiza exploatarea minieră a zăcământului de gips.

c)     Dețin licența de explorare sau exploatare eliberată de ANRM,în copie legalizată.

d)    Dovada plății la zi a impozitelor și taxelor către bugetul de stat.

e)     Dovada achiziționării documentației de atribuire.

f)      Dovada plății garanției de participareîn cuantum de 10000 lei, achitata prin Scrisoare de garanție bancară, OP,în contul RO76TREZ5615006XXX000186, Trezoreria Zalău, CF 4291786 sau la casierie.

     4.2. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, seînscrie denumirea ofertantului și sediul social al acestuia.

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Ofertantul trebuie să-și mențină oferta cel puțin 90 de zille de la data depunerii.

5) Data și locul de primire a ofertelor: ofertale pot fi depuse până la data de 16 ianuarie 2008, orele 15,30 - la sediul Primăriei Zalău, cam.4, Centrul de relații cu publicul.

6) Durataîn care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor;

7) Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice: Licitația va avea locîn data de  17 ianuaire 2008,în  Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

8) Litigiile de orice fel apăruteîntre parțile contractante,în cursul derulării contractului de concesiune,în măsuraîn care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Data expedierii prezentului anunț: 11.12.2007.

 

 

 

 

                                      Primar,                                                  Secretar,

Ing. CăpÎlnașiu S.V. Radu                            Potroviță Stelian


Proiect câștigatîn cadrul programului de finanțare Combaterea excluziunii sociale

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ ZALĂU

Proiect câștigatîn cadrul programului de finanțare Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

 

 


Proiectul „Centrul Social de urgență Zalău”înaintat de Direcția de asistență socială comunitară a fost declarat câștigătorîn cadrul sesiunii de finanțare Septembrie 2007 al Ministerului Muncii, alături de alte 18 centre sociale dinîntreaga țară.

 

Proiectul este rezultatul eforturilor mai multor departamente din Primărie și care s-au concretizat pentru prima dată prin amenajarea Adăpostului de noapteîn anul 2003, tot printr-un program național de finanțare. A urmat parteneriatulîncheiat cu Asociația ROAD (Romanian Aid Distribution 27) din Marea Britanie, care vizează amenajarea și dotarea centrului social situat pe Aleea Toamnei. Asociația ROAD, Asociația Prader Willy și autoritățile locale și-au asumatîmpreună responsabilitățile amenjării și dotării Centrului. în prezent au loc lucrările de amenajare ale et. 3în adăpost pentru tinerii dezinstuționalizați din finanțarea obținută de către Asociația ROAD.

 

Prin proiectul „Centrul Social de urgență Zalău” se vizează realizarea lucrărilor de amenajare a etajelor 1 și 2, dotarea celor 3 etaje cu mobilier și echipamente, precum și angajarea personalului specializat. Astfel, etajul 1 va fi amenajat ca adăpost pentru familii aflate temporarîntr-o situație socială dificilă (fără adăpost), fără ca aceste persoane să fie „oameni ai străzii”. Etajul 2 va fi amenajat ca centru de consiliere șiîndrumare, urmând a fi asigurate servicii socio-medicale, consiliere psihologică. Beneficiarii acestui centru vor fiîn primul rând ocupanții Centrului social de urgență, indiferent că sunt oameni ai străzii, tinerii dezinstuționalizați sau familiiîn dificultate. Se vor face angajări cu personal de specialitate care se vor alătura personalului deja existent. Este vorba de 1 asistent social, 1 psiholog, 2 asistenți medicali.

 

Valoarea totală a proiectului este de 851.640 lei, din care finațarea din partea Ministerului este de 730.000 lei. Finanțarea Ministerului se constituieîn 560.000 lei valoarea lucrărilor de investiții și 170.000 lei resurse umane. Contribuția locală, adică 121.640 lei, este constituităîn mare parte din cheltuieli de dotare, reprezentând donația Asociației ROAD către Centrul social. Proiectul va fi implementatîn termen de 2 ani.

© Primaria Municipiului Zalau