Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Februarie 2007


Anunt Dezbatere Publica PUG

 

                                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

cu sediulîn Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, titular al proiectului ,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – MUNICIPIUL ZALĂU’’, anunță publicul interesat asupra posibilității consultării documentației sus – menționate.    Documentația se va putea consultaîn zilele lucrătoare  cuprinseîn intervalul 25.01.2007 – 28.02.2007 la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Zalău, camera 7 șiîn holul de la etajul 1, sau pe site–ul www.zalausj.ro – secțiunea Informații publice. Vă rugăm să participați cu opțiunea dumneavoastră la planificarea dezvoltării municipiului Zalău, completând chestionarul pus la dispoziție. Chestionarele completate vor fi depuse la Primăria municipiului Zalău, camera 4 - Centru de Relații cu Publicul, până la data de 28.02.2007.

Observațiile și sugestiile obținute pe această cale, vor contribui laîmbunătățirea calității Planului Urbanistic General-Municipiul Zalău.

Dezbaterea publică va avea locîn data de 12.03.2007, orele 1200, la sediul Primăriei municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3,în sala mare de ședințe (sala Avram Iancu).

 

 

  Primar,

                                                            ing. CăpÎlnașiu S.V. RaduCONCURS OCUPARE POSTURI–POLIȚIA COMUNITARĂ ZALĂU

In conformitate cu prevederile art.51.1 alin.1,2 și 3  din Legea nr.188/1999 modificată și

actualizată privind Statutul Funcționarilor Publici , prevederile art.7 alin.1 lit.c din H.G. nr.1209/2003, art.1  din H.G. nr.1209/2003 privind  Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și Ordinul ANFP nr.9037 din 05.02.2007, Serviciul Public Poliția Comunitară Zalău organizează concurs in data de 14.03.2007 ora 9,00  proba scrisă și in data de 15.03.2007 ora 12,00  proba interviu la sediul Poliției Comunitare din Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr.23/A, in vederea ocupării următoarelor funcții publice vacante:

 

            SERVICIUL ORDINE PUBLICA

 

Ø      1 funcție  consilier, clasa I grad profesional asistent

            Cerințe specifice:

         studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licențăîn specialitatea educație fizică și sport.

         vechimeîn specialitatea absolvită  minim 1 an.

         cunoștințe de operare pe calculator.

 

Ø 4 funcții  referent, clasa III, grad profesional superior - agent comunitar

Cerințe specifice:

         studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

         vechimeîn muncă  minim 9 ani.

 

 Ø      32 funcții  referent, clasa III, grad profesional asistent – agent comunitar

Cerințe specifice:

         studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

         vechimeîn muncă minim  6 luni.

 

Funcțiile de agent comunitar sunt  pentru patrulă ordine publică.


 

I. BIBLIOGRAFIE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 

            1. Legea nr.188/1999 republicata și actualizată privind statutul functionarilor publici.

 

            2. Hotărârea nr.1209/ 2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

            3.  Legea nr.7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici.

 

            4.  Legea nr.215 /2001 privind administrația publică locală.

 

            5.  H.G. nr.2295/ 2004 pentru aprobarea  Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare.

 

            6. Legea nr.371/2004 privindînființarea, organizarea și funcționarea Politiei

Comunitare.

 

            7.Legea nr.61/1991 privind sanctionarea faptelor deîncălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii si liniștii publice.

 

            8.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

            II. BIBLIOGRAFIE  REFERENT – AGENT COMUNITAR

            1.Legea nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare.

 

            2.H.G nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare.

 

            3.Legea nr.188/1999 republicată și actualizată privind statutul functionarilor publici.

 

            4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarului public.

 

            5.Legea nr.61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice.

 

            6.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

            7.OG. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

            8.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

III. Condiții generale:

            Candidații trebuie săîndeplinească condițiile prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999 republicată și actualizată  privind Statutul funcționarilor publici.

 

1.      Are cetățenie română și domiciliulîn România;

2.      Cunoaște limba română, scris și vorbit;

3.      Are vârsta minimum 18 aniîmpliniți;

4.      Are capacitate deplină de exercițiu;

5.      Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate.

6.      îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

7.      îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

8.      Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sauîn legătură cu serviciul, careîmpiedicăînfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situațieiîn care a intervenit reabilitarea;

9.      Nu a fost destituită dintr-o funcție publică  sau nu i-aîncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinareîn ultimii 7 ani;

10.Nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este    definită prin lege.

 

            IV. DOCUMENTELE NECESARE LA DOSAR

 

1.Copia actului de identitate

            2.Formularul deînscriere

            3.Copiile diplomelor de studii

            4.Copia carnetului de muncă sau,după caz, o adeverință care să ateste vechimeaîn muncă și, după caz,în specialitate;

            5.Cazierul judiciar;

            6.Fișa medicală  și avizul psihologic pentru agenții comunitari ordine publica

            7.Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea  de la ultimul loc de muncă;

            8.Declarațiile pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintăînsoțite de documentele originale, care se certifică pentru confirmarea cu originalul, sauîn copii legalizate.

 

            Formularul deînscriere se pune la dispoziția candidaților de la secretariat.

                       

                        Dosarele se depun la secretariatul instituției zilnic   Între orele  10,00 – 13,00  până la data de 09.03.2007  .

 

 

Concursul va consta din 3  probe :

·        selectarea dosarelor

·        probă scrisă

·        interviu

 

 

Relațiile suplimentare cu privire la desfășurarea concursului, bibliografia și actele necesare pentruînscriere, la sediul Poliției Comunitare din Zalău, b-dul Mihai Viteazul,

 nr.23 /A sau la tel. 610178.

                                                     

 

 

 

 

© Primaria Municipiului Zalau