Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Ianuarie 2007


ANUNT IMPORTANT SUBVENTII LOCUINTE

            ACEST ANUNT CUPRINDE SI MODIFICARILE ADUSE PRIN LG.12/IAN.2007

           

            “ Primăria municipiului Zalău aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Zalău faptul căîn baza OUG nr.51/2006 privind aprobarea Programului national privind sprijinirea constructiei de locuinte proprietate personala aprobată prin Legea nr.12/2007  si a Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1373/1413 al Min. Transporturilor ,Constructiilor si Turismului  și al Min. Administrației și Internelor s-a aprobat acordarea de catre stat,de la bugetul de stat a unei subventii in cuantum de 20 % din valoarea locuinței construite ,dar nu mai mult de 10.000 euro.

 

            1. Acest program  național se aplică doar pentru  construcțiile  de locuințe ce se realizează  prin credite  ipotecare și care  se contractează după intrareaîn   vigoare  a    O.G. 51/2006. ( 25.08.2006).

 

            2.SPRIJINUL STATULUI CONSTĂ îN ACORDAREA UNEI SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT, îN CUANTUM DE 20% DIN VALOAREA LOCUINȚEI CONSTRUITE .SUBVENȚIA NU POATE DEPĂȘI SUMA DE 10.000 DE EURO

 

A.     BENEFICIARII 

·        Numai persoanele fizice care construiesc pentru prima data o locuință  prin credi

 ipotecar  și care se regăsescîn vreuna din următoarele categorii

 a) tineri  care la data contractării locuinței au  vârsta de până la 35 de ani,la data depunerii  

    documentatiei de construire la consiliul local;

    b) persoane sau familii rămase fără adăpostîn urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii, datorită unor calamități naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați;

    c) persoane și familii evacuate din locuințe situateîn construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;

    d) persoane sau familii evacuate și chiriașii din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari a imobilelor trecuteîn proprietatea statului.

    (2) Subvenția prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari.

    (3) Cuantumul subvenției nu poate depăși valoarea creditului ipotecar contractat.

Cuantumul subventie se va stabili  conform contractului și devizului general  fără a cuprinde garajele , anexele godspodărești .

 

B.            CONDIȚII DE ACORDARE 

·        Trebuiescîndeplinite cumulativ urmatoarele criterii :

            a) titularul contractului de construire a locuinței, respectiv membrii familiei acestuia - soț/soție și/sau copii aflațiînîntreținerea acestuia, nu au deținut și nu dețin o locuințăîn proprietate și nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință;

            b)nu dețin  În proprietate o locuință cu suprafață construită desfășurată mai mare de 50 mp.

           c) este prima locuință pe care o construiesc prin credit ipotecar;

    d) dețin un drept real asupra terenului pe care se realizează construcția;

    d)prezintă autorizația de construire ,inclusiv contractul de execuție a locuințeiîncheiat cu un antreprenor de  specialitate autorizat .

    (2) Sunt exceptate de laîndeplinirea condițiilor prevăzute la  lit. a) și b) categoriile de persoane prevăzute la lit. b) și c) ( persoane sau familii rămase fără adăpostîn urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii, datorită unor calamități naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați; persoane și familii evacuate din locuințe situateîn construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile), numaiîn cazul când titularul contractului de construire a locuinței, respectiv membrii familiei acestuia - soț/soție și/sau copii aflațiînîntreținerea acestuia, nu deținîn proprietate o altă locuință decât cea afectatăîn urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați, respectiv decât cea din care sunt evacuați.

 

  1. DEPUNEREA  CERERILOR /ACTE  NECESARE

             Cererile se depun la sediul Primariei Municipiului Zalau P-ta Iuliu Maniu nr.3 ,camera 4 –Centrul de relatii cu Publicul.  Cererile vor fi insotite in mod obligatoriu de urmatoarele documente justificative :

a) copie autentificată de pe actul de identitate al titularului cererii. în cazul tinerilor căsătorițiîn vârstă de până la 35 de ani fiecare, se depun și copii autentificate de pe actul de identitate al soției/soțului și de pe certificatul de căsătorie;

    b) dacă este cazul, o adeverință eliberată de primarul unității administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se aflăîn cel puțin una dintre următoarele situații:

    1. au rămas fără adăpostîn urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii datorită unor calamități naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovați;

    2. sunt evacuați din locuințe situateîn construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;

    3. sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari a imobilelor trecuteîn proprietatea statului sau sunt chiriașiîn astfel de locuințe;

    c) declarații notariale ale titularului cererii și, respectiv, ale membrilor familiei - soț/soție, și/sau copii aflațiînîntreținerea acestuia/acesteia - că nu au deținut și nu dețin o locuințăîn proprietate, că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință și că este prima locuință pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri și, respectiv, membrii familiei - soț/soție și/sau copii aflațiînîntreținerea acestuia/acesteia -, care seîncadreazăîn situațiile prevăzute la lit. b) pct. 1 și 2, declarațiile notariale se vor referi numai la nedeținereaîn proprietate a unei alte locuințe decât cea afectatăîn urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați ori, după caz, numai la nedeținereaîn proprietate a unei alte locuințe decât cea din care sunt evacuați datorită faptului că aceasta este situatăîntr-o construcție expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;

    d) extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul de subvenție deține un drept real asupra terenului pe care se realizează construcția locuinței;

    e) documente edificatoare, care să dovedească o formă deînregistrare ca persoană juridică autorizatăîn domeniul construcțiilor civile,în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul căruia se realizează construcția locuinței (certificatul deînmatriculare/Înregistrare la registrul comerțului și obiectul de activitate pe domenii,în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

    f) o copie de pe contractul de construire a locuinței;

    g) graficul de execuție a lucrărilor de construcție;

    h) o fișă tehnică a construcției,întocmită și certificată de antreprenorul general, pe baza modelului prevăzutîn anexa nr. 1 la Normele metodologice.

                       

 Anunt Post vacant

A N U N T

In conformitate cu prevederile din Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici republicata - modificata si completata prin Legea nr.251/2006 si ale HG nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv  – Directia de Asistenta Sociala Comunitara Zalau in data de 27 februarie 2007, ora 10,oo, proba scrisa si in data de 28 februarie 2007, ora 14,oo, interviul.
Conditii generale:
-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici republicata - modificata si completata prin Legea nr.251/2006
Conditii specifice:
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta - economice, juridice;
-vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 5 ani;
-cunostinte operare calculator;
-absolvent al studiilor de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, sau absolvent al programelor de formare si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, precum si alte institutii specializate sau urmeaza una dintre formele de invatamqnt mentionate.
Dosarele de inscriere la concurs, se pot depune pana la data de 16 februarie 2007 la Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti.
 Relatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului, bibliografia si actele necesare pentru inscriere la concurs, sunt afisate la Sediul Primariei municipiului Zalau si pe pagina de internet a primariei www.zalausj.ro  si pe site-ul ANFP Bucuresti www.anfp-map.ro.

PRIMAR,                                                            SECRETAR,
CAPILNASIU S.V.RADU                                       POTROVITA STELIAN

 

SRUI/FH 2ex.DEZBATERE PUBLICA BUGET 2007- LUNI 29.01.2007

Primaria Municipiului Zalau aduce in atentia tuturor persoanelor fizice si juridice din municipiul Zalau, organizarea pentru data de 29 ianuarie 2007orele 13.00 la sediul primariei , a dezbaterii publice privind Proiectul de buget al Municipiului Zalau pentru anul 2007.

          Proiectul de buget al Municipului Zalau pentru anul 2007 poate fi consultat de orice persoana interesata, pe site-ul institutiei www.zalausj.ro , sectiunea anunturi publice, precum si la afisierul institutiei.MATERIALE DE STUDIU-PROIECT BUGET 2007

Raport privind proiectul de buget pe anul 2007
Anexa1-Propuneri buget 2007 Venituri
Anexa2-Propuneri buget 2007 Cheltuieli
Anexa3-Lista cu propuneri de investitii pe anul 2007
Anexa4-Serviciul de Evidenta Populatiei Buget pe anul 2007
Anexa5-Invatamint Buget 2007
Anexa6-Casa Municipala de Cultura Buget 2007
Anexa7-Ansamblul Artistic Porolissum Buget 2007
Anexa8-Asistenta Sociala Buget 2007
Anexa9-DGADP Buget 2007
Anexa10-Pasuni Buget 2007
Anexa11-Hotel Sport Buget 2007
Anexa12-Programul cu lucrarile din redeventa anului 2007
Anexa13-Bugetul imprumutului
Anexa14-Taxa deratizare dezinsectie Buget 2007
Anexa15-Taxa sport, Cultura
Anexa16-Taxa activitate taxi, inregistrare vehicule, libera trecere
Anexa17-Taxa pentru emiterea acordului unic, formulare tipizate
Anexa18-Taxa pt.servicii stare civila
Anexa19-Taxa pentru xerocopii
Anexa20-Program de activitate salubrizare 2007
Anexa21-Program de activitate sectia reparatii strazi pe anul 2007
Anexa22-Program de activitate pe anul 2007 Zone verzi
Anexa23-Program de activitate ecarisaj pe anul 2007
Anexa24-Program de activitate-alte activitati pe anul 2007Chestionar-Actualizare Plan Urbanistic General

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
cu sediulîn Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, titular al proiectului ,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – MUNICIPIUL ZALĂU’’, anunță publicul interesat asupra posibilității consultării documentației mai sus mentionate Documentația se va putea consultaîn zilele lucrătoare  cuprinseîn intervalul 25.01.2007 – 15.02.2007 la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Zalău, camera 7 șiîn holul de la etajul 1, sau pe site–ul www.zalausj.ro – secțiunea Informații publice. Vă rugăm să participați cu opțiunea dumneavoastră la planificarea dezvoltării municipiului Zalău, completând chestionarul pus la dispoziție. Chestionarele completate vor fi depuse la Primăria municipiului Zalău, camera 4-Centru de Relații cu Publicul, până la data de 15.02.2007.
Observațiile și sugestiile obținute pe această cale, vor contribui laîmbunătățirea calității Planului Urbanistic General-Municipiul Zalău.

   Primar,
ing. CăpÎlnașiu S.V. Radu


 


ANUNT PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE

Dosar executare nr. 1075/2005

ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

în temeiul art.158 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de 06 Februarie 2007,ora 10,00 , in localitatea Zalau P-ta Iuliu Maniu, nr.3 , se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC PUBLISERV SA cu domiciliul fiscal in localitatea Zalau, B-dul Mihai Viteazul, nr.23/A, cod de inregistrare fiscala R 10800345 constand in:

1. Cladire atelier Punct Termic nr.8, in suprafata construita de 122 mp an PIF 1972 si teren aferent in suprafata de 122 metri patrati, pret de evaluare 185.000 lei fara TVA.

Proprietatea imobiliara este situata in Zalau, strada Tudor Vladimirescu, in spate la Bloc D53

Bunurile imobile mentionate sunt grevate de urmatoarele: proces-verbal de sechestru nr. 3853/ 30.06.2006 al Primariei Municipiului Zalau, si notat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in CF Colectiva nr.7243 nr.top 483/2/2/2/2/2..
Invitam pe toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare:
- oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare , reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei(cont IBAN  RO76TREZ5615006XXX000186-Trezoreria Zalau, beneficiar Primaria Municipiului Zalau, cod fiscal 4291786); imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ; pentru persoanele juridice de nationalitate romana ,copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoane juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana ,pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate ; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante , urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vinzare la locul fixat in acest scop .
Impotriva prezentului inscris , cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta , in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta , in conformitate cu prevederile art . 168 - 169 din Ordonanta Guvernului nr . 92 / 2003 , republicata.
Potrivit dispozitiilor art 9 alin.( 2 ) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 , republicata , cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului .
Relatii suplimentare la Primaria Municipiului Zalau, P-ta Iuliu Maniu, nr.3,  camera 31 sau la telefon 0260610550 int.128.

PRIMAR                                         SECRETAR                                   DIRECTOR ECONOMIC
Ing. Capilnasiu S.V.Radu                Jrs. Potrovita Stelian                      Ec. Cuibus Mariana

 

DE-SIIPJ/MC-5ex.INVITATIE DE PARTICIPARE LICITATIE

INVITATIE DE PARTICIPARE

 Primaria municipiului Zalau  solicita oferte  financiare pentru achiziționarea  serviciului de publicitate in forma scrisă presa locala, pentru anul 2007.
 Data limită de depunere a ofertelor este 26.01.2007
 Adresa la care se transmit ofertele : Primăria municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3, camera 4 – Registratură.
 Limbaîn care trebuie elaborată oferta: limba română.
 Criteriile minime de calificare: se regăsescîn fișa de date a achiziției. 
 Fișa de date a achiziției  se poate ridica de la camera 23 a Primăriei municipiului Zalău. – Serviciul Investiții și Achiziții Publiceîncepând cu data de: 17.01.2007

Primar
ing. CăpÎlnașiu S.V.Radu

DT- SIAP-MAPROIEC BUGET 2007 al CONSILIULUI LOCAL ZALAU

  Nr. 2.046 / 16.01.2007

PROIECTUL BUGETULUI CONSILIULUI  LOCAL
AL MUNICIPIULUI ZALAU PE ANUL 2007

       Prin Legea nr. 486/2006 – publicatăîn Monitorul Oficial nr. 1043 din 29.12.2006 a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2007.
       Consiliului Local al Municipiului Zalău i-a fost alocată suma: 38.810,88 mii lei
       în acest sens proiectul de buget propus pentru anul 2007 este următorul:
       I. Veniturile totale ale Consiliului Local al Municipiului Zalău:  82.436,00 mii lei
din care:
1. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată : 38.647,88 mii lei 
din care:
       a). finanțare chelt.ale instituțiilor deînvățământ preuniversitar de stat ale Munic.Zalău:36.231,00 mii lei
       b). finanțarea burselor, salarii cresa, salarii pentru Serviciul de evidenta a persoanelor, drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, ajutoare pentru incalzirea locuintei: 1.741,00 mii lei

2. Sume def.din TVA pentru echilibrarea bug. locale:    657,00 mii lei
din care:
          a). program reabilitare sistem de iluminat           20,00 mii lei
          b). program reabilitare sediu Primarie                 20,00 mii lei
          c). sustinerea progr. de dezvoltare locala           369,00 mii lei
          d). ajutoare sociale                                            248,00 mii lei
       3. Sume defalcate din TVA destinate finanțării lucrărilor de reparații șiîntreținere privind drumurile:                                                                   18,88 mii lei
       4. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru ajutoare sociale și ajutoare pentruîncălzirea locuinței:     163,00 mii lei
       5. Veniturile proprii planificate a se realiza la nivelul Municipiului Zalău: 43.625,12 mii lei
        II. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2007 ale Consiliului Local al Mun. Zalău: 82.436,00 mii lei
din care:                                                  
1. Autorități executive                                                         9.391,10
2. Fond de rezerva bugetara                                                   500,00
3. Serviciul comunitar de evidență a persoanelor                  719,90
4. Alte servicii publice generale                                              650,00
5. Dobânzi                                                                            484,39
6. Poliția Comunitară                                                          3.941,82
7. Protecție civilă                                                                    240,55
8. învățământ                                                                     45.374,92
9. Sănătate                                                                               23,00
10. Cultură, religie, recreere                                                4.077,22
11. Asistență socială                                                            3.900,39
12. Locuințe, servicii și dezvoltare publică                             5.168,83
13. Salubritate                                                                    1.150,00
14. Subvenții pentru acoperirea diferenței de preț                  1.100,00
      pentru energia termică livrată populației           
15. Transportîn comun – subvenții
      pentru transportul local                                                  1.918,88
16. Reparații străzi                                                               3.795,00

Primar
ing. Capilnasiu S.V.Radu

 

DE-SFC/NSAnunt aviz mediu-,,Parc Industrial Zalău Vest"

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
cu sediulîn Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3,
titular al planului Plan Urbanistic Zonal ,,Parc Industrial Zalău Vest’’, județul Sălaj, anunță publicul despre decizia Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca de emitere a avizului de mediu.  Avizul de mediu și o declarație privind modulîn care considerațiile privind mediul au fost integrateîn plan, modulîn care raportul de mediu a fost pregătit, modulîn care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luateîn considerareîn luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate,în comparație cu alte alternative prezentate, pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Zalău, in zilele de luni - vineri, orele 900-1500.

12.01.2007 

DECLARATIE
 In conformitate cu art. 33 alin. 1 pct. b din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, titularul Planului Urbanistic de Zona Parc Industrial - Zalau Vest - jud. Salaj, Primaria Municipiului Zalau - pune la dispozitia autoritatilor de mediu care au fost implicate in procedura, cat si publicului interesat urmatoarele:
a) Forma adoptata a Planului Urbanistic de Zona - Parc Industrial Zalau Vest
b) Modalitatile in care au fost respectate cerintele de protectie a mediului si respectiv integrarea lor in P.U.Z.:
    - Alimentarea cu apa - se propune sa se realizeze din reteaua publica existenta si amplasarea acestor extinderi de retea de teava de polipropilena in canale vizitabile propuse; retelele de canalizare se vor executa din tuburi PVC speciale si se vor racorda la reteaua de canalizare existenta in zona, zona studiata fiind traversata de conducta magistrala de canalizare Dn = 1000 mm care se leaga de statia de epurare a municipiului Zalau.
    - Pentru protejarea factorului de mediu “aer” nu se prevede dezvoltarea de sectoare industriale cu emisii semnificative de poluanti in aer. Retelele rutiere vor fi asfaltate iar arealul forestier existent nu va fi atins sau afectat in vreun fel.
    - Protejarea foctorului de mediu “sol” se realizeaza prin prevenirea alunecarilor de teren si plierea solutiilor arhitecturale, tehnico - edilitare cat si a celor de sistematizare pe verticala cat mai mult pe forma naturala a terenului, cu minime interventii modificatoare a situatiei naturale a terenului. Au fost impuse zonele de protectie prevazute de lege cat si functiunile incompatibile cu specificul fiecarei zone propuse. A fost implementat sistemul colectarii selective a deseurilor si s-a impus asigurarea functionarii unui serviciu de colectare a deseurilor si transportarea acestora la statia de transfer respectiv statia de depozitare ecologica judeteana a deseurilor.
Raportul de mediu a continut cerintele din H.G. 1076/2004 fiind semnalate problemele de mediu semnificative privind afectarea factorilor apa, aer, sol, zgomot in perimetrul studiat de P.U.Z.
Consultarea si informarea publicului s-a realizat prin intermediul dezbaterilor publice si a anunturilor publice ale etapelor de procedura parcurse. In aceasta perioada alocata consultarii documentatiei Plan Urbanistic de Zona - Parc Industrial Zalau Vest  cat si in timpul dezbaterilor publice nu s-au inregistrat opinii exprimate de public sau opinii divergente ale altor autoritati legate de prevederile si propunerile urbanistice formulate in documentatie.

Motivele care au dus la selectarea variantei alese au fost:
- concluziile studiilor de fundamentare din PUG - municipiul Zalau
- accesibilitatea zonei prin caile de acces existente si propuse (sosea de centura ocolitoare pentru trafic greu)
- existenta tuturor utilitatilor tehnico - edilitare in zona
- recomandarile studiilor de specialitate efectuate in zona (studii topografice, cadastrale, hidro geologice, studii ale zonelor expuse riscurilor naturale si tehnice, etc.)
- calitatea factorilor de mediu din zona studiata care corespunde standardelor aprobate
- considerente de ordin economic favorabile locatiei alese des solicitata de o multitudine de investitori locali si din strainatate.
c) Monitorizarea efectelor planului de zona se va realiza pe urmatoarele cai:
- toate autorizatiile de construire care se vor elibera pentru amplasamentele cuprinse in P.U.Z. vor respecta prevederile acestuia cat si prevederile actelor normative specifice
- se va impune obligatoriu operatorilor/administratorilor serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate asigurarea monitorizarii calitatii apelor de suprafata si subterane posibil a fi afectate
- monitorizarea implementarii legislatiei privind gestiunea deseurilor si interzicerea depozitarii neorganizate a deseurilor
- respectarea suprafetelor destinate ca zone verzi


LOCUL DE CONSULTARE A DOCUMENTATIEI ESTE PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 10.00 SI 13.00

PREZENTA DECLARATIE A FOST AFISATA LA SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ZALAU SI PE PAGINA DE INTERNET A PRIMARIEI MUNICIPIULUI ZALAU SALAJ

 


© Primaria Municipiului Zalau