* cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului - Anexa 1A

* oferta de vanzare teren - Anexa 1B

* copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul
persoana fizica cu domiciliul in strainatate

* copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare
(dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces verbal de predare-primire,
sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor,
contract de schimb, etc)

* extras de carte funciara de informare insotita de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului,
in sistemul de coordonate Stereografic 1970, daca este cazul

* in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegatiei, precum si o copie a BI/CI
a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica
cu domiciliul in strainatate

* certificat de atestare fiscala emis de catre primarie

* alte documente doveditoare, dupa caz

Închide feresatra