*Documentatia (dosarul) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (formularul-model F.9 "Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare" obtinut de la emitent) completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C. se prezinta si urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului (Carte Funciara - in original);

c) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism;

d) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire D.T.A.C. intocmit in baza prevederilor anexei 1 la Legea 50/1991, inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampliate in original - piese scrise si desenate in doua exemplare;

e) documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) piese scrise si desenate;

f) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei (taxa A.C., taxa timbru arhitect - dupa caz -, taxa formular cerere A.C.).

ÎNCHIDE FEREASTRA